Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Лубенської районної ради Полтавської області на 2019-2023 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти, сім’ї,

молоді та спорту Лубенської

районної державної адміністрації

____________ Ю.М.Білокінь

« __ » __________ 2019 р.

Обговорений та схвалений                                                            загальними зборами трудового колективу 20.08.2019 року Протокол  №  3                                                                       

 

                                                                                               

 

 Колективний  договір

між адміністрацією і профспілковим комітетом Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний

навчальний заклад» Лубенської районної ради

Полтавської області

 

на 2019-2023 роки

 

с.Ждани

Лубенського району

2019

 

Розділ 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лубенської районної ради Полтавської області  укладено на 2019-2023 рік.

2. Колективний договір  набуває чинності з дня його підписання і діє до прийняття нового.

3. Сторонами колективного договору є:

Уповноважений орган  адміністрації  Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лубенської районної ради Полтавської області в особі її керівника, директора НВК Демченко Іванни Володимирівни, у подальшому роботодавець, який представляє інтереси адміністрації і має відповідні повноваження;

Профспілковий комітет – який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лубенської районної ради Полтавської області у подальшому профком в особі Манойленко Людмили Миколаївни.

4. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

5. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників закладу.

6. Зміни і доповнення до Договору вносяться в такому ж порядку, як і його укладення, робочою групою згідно (додаток № 1).

7. Жодна зі сторін, що уклали колективний договір, не може протягом усього строку його дії, в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

Колективний договір схвалено загальними зборами трудового колективу, протокол № 3 від 20 серпня 2019 року.

                                                                                                    

Розділ 2.      РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Роботодавець зобов’язується:

1. Забезпечувати ефективну діяльність закладу Жданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лубенської районної ради Полтавської області виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи закладу, поліпшення становища працівників.

2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3. Застосовувати засоби морального і матеріального стимулювання якісної праці, раціонального використання та збереження наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.

4. Не застосовувати контрактної форми трудового договору, крім випадків, коли сам працівник, в письмовій формі, виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності додаткових соціально-побутових пільг для нього.

5. При  прийнятті працівника на роботу знайомити його з договором під особистий підпис.

6. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

7. Забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

8. Режим та графіки роботи, розклад уроків погоджувати з профспілковим комітетом.

9. Залучати до роботи у вихідні (неробочі) дні окремих працівників лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом, компенсацію за роботу в ці дні проводити відповідно до ст. 72, 107 КЗпП України.

10. Дотримуватися вимог інструкції про порядок обчислення заробітної плати в   частині погодження з профкомом питань:

- розподілу навчального навантаження (в т.ч. попереднього) між працівниками на навчальний рік;

- встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- преміювання працівників, розподілу винагороди за сумлінну працю.

11. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційних  комісій.

12. Забезпечувати необхідні умови для ефективної роботи комісії по трудових спорах.

13. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації  в колективі та професійному зростанню.

14.Тарифікувати жінок, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного (шестирічного) віку на загальних підставах.

15. Навчальне навантаження менше ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

16. Забезпечити при складанні розкладу занять оптимальний режим роботи для:

- батьків, які мають двох і більше дітей віком до 6 років;

- тих, хто поєднує роботу з навчанням за відповідною професією;

- не звільненого від основної роботи голови  профкому;

- одиноких матерів та матерів, які мають дітей-інвалідів віком  до 16 років.

17. Складати графік відпусток з урахуванням інтересів працівників та функціонування навчального закладу до 20 лютого кожного року.

18. Надавати відпустки подружжю або іншим близьким родичам одночасно, голові профкому за їх заявою в зручний час в канікулярний період.

19. Надавати працівникам, у разі необхідності санаторно-курортного лікування, щорічну відпустку протягом навчального року.

20. Надавати щорічні додаткові відпустки працівникам за особливий характер праці та шкідливі умови праці (за результатами атестації робочих місць). Згідно (Додатоку № 2)

21. За бажанням працівника приєднувати щорічну основну відпустку до відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами.

22. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

23. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення, забезпечувати вирішення відповідно до чинного законодавства.

Профком зобовязується:

1. Сприяти дотриманню  правил внутрішнього трудового розпорядку (Додаток 12).

2. Контролювати надання переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників.

3.  Контролювати відповідність записів назв посад в наказах і трудових книжках, розподіл навчального навантаження, нормування праці, атестацію працівників.

4. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних актів, що стосуються трудових відносин, їх прав та обов’язків.

5. Роз’яснювати працівникам повноваження комісії по трудових спорах.

6. Надавати консультаційну допомогу працівникам у разі виникнення індивідуальних трудових спорів.

7. Сприяти запобіганню та досягненню компромісу при індивідуальних та колективних трудових спорах.

8. Контролювати правильність надання відпусток.

Сторони визначили, що поважними причинами запізнення або відсутності на роботі, крім загальновизнаних, вважаються:

-  раптове захворювання або погіршення стану здоров’я працівника або його

близьких родичів;

-  аварії побутового характеру, що вимагають негайного усунення. В цьому разі працівник повинен вжити всіх можливих заходів, спрямованих на повідомлення про це роботодавця.

 

Розділ 3.     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ.

Роботодавець зобовязується:

1. Здійснювати прийом нових працівників лише у випадках забезпечення повної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується вивільнення працівників відповідної посади за фахом на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

2. При зменшенні педагогічного навантаження і при відмові працівника від подальшої роботи і переведення, звільняти його відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України.

3. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності учнів здійснювати лише після закінчення навчального року.

4. Звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України здійснювати лише після звільнення сумісників і припинення роботи за суміщенням.

5. При звільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України переважне право на залишення на роботі надавати особам згідно ст. 42 КЗпП України.

6. У разі, якщо роботодавцем планується звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності закладу, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надавати профкому  інформацію щодо цих заходів, відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також проводити консультації з профкомом про заходи щодо запобігання чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Сторони домовилися:

          При звільненні працівників за п. 1 ст.40 КЗпП  України переважне право на залишення на роботі, крім переліку, передбаченого ст.ст. 42, 184 КЗпП України, надавати особам з більш тривалим періодом членства у Профспілці працівників освіти і науки України;

Профком зобов'язується:

 1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
 2. Контролювати надання переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників.
 3. В разі бажання вивільненого працівника, не знімати його з профспілкового обліку до моменту працевлаштування.

 

Розділ 4.     ОПЛАТА ПРАЦІ.

Роботодавець зобовязується:

1.Встановлювати працівникам ставку заробітної плати (посадовий оклад) і всі види доплат, надбавок, підвищень, винагород та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, преміювання в розмірах, визачених законодавством. Забезпечувати гласність в цих питаннях.

2. Відповідно до статті 15  Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом конкретні розміри оплати праці, перелічені у п.1.

3. Встановлювати доплати за роботу в нічний час всім працівникам, які працюють з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати), за використання в роботі дезинфікуючих засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, у розмірі 10 % посадового окладу.

4. Встановлювати працівникам, крім керівника закладу, його заступників, керівників структурних підрозділів закладу та їх заступників, доплати у розмірі до 50 % посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою: за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій і посад; розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиноїї тарифної  сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

5. Проводити роботу по наданню щорічної  грошової  винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, відповідно до положення  (Додаток № 3).

6. При наявності економії фонду заробітної плати проводити преміювання всіх працівників відповідно до положення (Додаток №4 ).

7. Спільно з профкомом розподіляти фонд матеріального заохочення (преміювання, винагороди з позабюджетних коштів тощо).

8. Виплату заробітної  плати здійснювати два рази на місяць 22 числа поточного місяця та 7 числа наступного місяця з проміжком часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

9. Виплату заробітної плати в інших формах і в інших місцях здійснювати лише за письмовою згодою працівника.

10. Здійснювати :

- оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, дотримання при цьому умов чинного законодавства.

11. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та реалізації положень ратифікованої Україною Конвенції МОП №100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності».

Профком зобов’язується:

1. Здійснювати контроль за дотриманням  в закладі законодавства про оплату праці.

2. Наданням працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

3. Приймати участь у визначенні розміру премії та щорічної грошової          винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

4. Спільно з роботодавцем проводити роз'яснювальну роботу щодо об'єктивності визначення розмірів виплат, визначених у п.п. 5;6.

5. Представляти, за бажанням працівника, його інтереси щодо оплати праці, в суді.

6. Повідомляти про факти порушень щодо оплати праці вищестоящі профспілкові органи, державну інспекцію праці (за необхідністю). Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ 5.     ОХОРОНА ПРАЦІ.

Роботодавець зобовязується:

1. Здійснювати державну політику в галузі охорони праці на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавців за створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення суцільного контролю за станом виробничого середовища.

2. Створювати на кожному робочому місці умови праці згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці, а також забезпечити дотримання прав кожного працівника на безпечні умови праці.

3. Організовувати розробку і затвердження положень, інструкцій інших актів з охорони праці, що діють в межах закладу та встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників і учнів на території закладу, в приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечувати безкоштовно працівників нормативно-правовими актами та літературою

4. Розробити, за погодженням з профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій  (Додаток № 5)

5.  При укладенні трудового договору інформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, можливі наслідки їх  впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсаціїї за роботу в таких умовах.

    6. Безоплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах, пов’язаних   із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (Додаток № 6)

7. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних  із  забрудненням,                                                                 видавати безоплатно  за встановленими нормами мило. На роботах,  де

можливий   вплив на шкіру шкідливо діючих речовин видавати за встановленими  нормами   миючі та знешкоджуючі засоби (Додаток № 7).

 1. За рахунок коштів закладу здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

- Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

- Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин                   ухиляються від  проходження обов’язкового медичного огляду.

- Організувати за рахунок коштів закладу на прохання працівника або за своєю ініціативою позачерговий медичний  огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці .

9. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне  розслідування та   вести  облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. (Додаток № 8 )

10. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

11. Відповідно до чинного законодавства забезпечити  здійснення загальнообов’язкового  державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань.

12. За рахунок коштів відділу освіти проводити навчання працівників з питань охорони праці.

13. На випадок звільнення працівника за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань, виплатити йому вихідну допомогу в розмірі не менше  тримісячного заробітку.

14. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, працівникам безкоштовно видавати відповідно норм:

- спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (Додаток № 6);

- миючи засоби (Додаток № 7);

          Не допускати до роботи осіб без використання необхідних засобів захисту.

15. У разі передчасного зношення засобів індивідуального захисту не з вини працівника, здійснювати заміну їх за рахунок підприємства.

16. Компенсувати працівнику всі витрати у випадку придбання ним самостійно спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

17. Застосовувати до працівників будь-які заохочення (подяку, грамоти, грошові виплати, тощо) за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці і навчання.

18. Проводити за свій рахунок навчання профспілкових активістів з питань охорони праці, вивільнити їх на визначений період від основної роботи зі збереженням середнього заробітку, забезпечувати їх необхідними методичними матеріалами і літературою.

Спільні дії роботодавця і профспілкового комітету.

1. Розробка колективного договору.

2. Проведення оперативного адміністративно-громадського контролю стану умов і охорони праці.

3. Розслідування нещасних випадків з працівниками, які трапились на виробництві з оформлення актів форми Н-1 і Н-5 та нещасних випадків невиробничого характеру, з оформленням актів НТ.

4. Врахувати, як основні показники, при підведенні підсумків роботи підрозділів стан охорони праці, культури, рівень виробничого травматизму, виконання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Проводити огляди-конкурси з питань охорони праці, здійснювати заохочення переможців на зборах трудового колективу.

6. Згідно діючих генеральної та галузевої угод реалізовувати заходи з профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу (Додаток 11).

Працівники зобовязуються:

1. Застосовувати  засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених   правилами  техніки безпеки праці.

2. Проходити в установленому порядку та в строки попередній і періодичні   медичні  огляди.

3. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

4. Дбайливо та раціонально використовувати майно школи, не допускати його пошкодження чи знищення.

Профком зобовязується:

1. Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці, організації безпечних умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення окремих працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

2. Обирати на профспілкових зборах уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці.     

3. Забезпечувати уповноваженого трудового колективу з питань  охорони праці «Положенням про  уповноваженого трудового колективу з питань  охорони праці» та іншими нормативно-правовими актами і літературою з охорони праці.

4. Розробляти план роботи профспілкового комітету і уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці щодо здійснення громадського контролю за станом виконання законодавства про охорону праці.

5. Організовувати збір пропозицій з питань охорони праці, поліпшення умов праці на робочих місцях для включення їх до Угоди з охорони праці та колективного договору.

6. При необхідності, надавати допомогу працівникові, який отримав травму на виробництві, підготовці матеріалів до суду,  щодо відшкодування шкоди заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров'я.

7. Перевіряти стан виконання керівниками кабінетів, майстерень, пропозицій уповноваженого трудового колективу з питань  охорони праці.

9. Виносити на розгляд зборів питання про стан умов і охорони праці, виконання угоди з охорони праці та розділу «Охорона праці» в колективному договорі.

10. Здійснювати захист інтересів працівників при травмуванні їх на виробництві, не допускати безпідставного обвинувачення потерпілого.

11. Здійснювати контроль за виконанням заходів розроблених комісією по розслідуванню нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру.

   

 

Розділ 6.     СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ.

Надавати працівникам право харчуватися в їдальні закладу, на тих же умовах, що і учні.

Профком зобовязується:

Надавати допомогу працівникам, які бажають вийти на пенсію, в оформленні необхідних документів.

Сторони  зобовязуються:

1. Сприяти працівникам у одержанні пільгових кредитів для індивідуального будівництва.

2. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілковій організації.

3. Організовувати вечори відпочинку присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т. д.

4. Проводити дні вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

5. Згідно діючих генеральної та галузевої угод забезпечити виконання в школі заходів з профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу (Додаток 11).

 

Розділ 7.  ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Роботодавець  зобов’язується:

 1. Безоплатно надавати профспілковій організації приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари для виконання своїх повноважень.
 2. Забезпечити звільнення від основної роботи працівників, що входять до профспілкових органів, для участі у статутних заходах різного рівня із збереженням середнього заробітку за рахунок роботодавця
 3. Надавати профкому будь-яку інформацію з питань трудового та соціально-економічного захисту працівників.
 4. Не перешкоджати безготівковій сплаті профспілкових внесків.

 

Розділ 8.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  КОЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРУ.

Сторони  зобовязуються :

 1. Визначити робочу групу для переговорів та здійснення контролю за виконанням  колективного договору (Додаток №1 ).
 2. Двічі на рік (березень, жовтень) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.
 3. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 4. У разі несвоєчасного виконання чи невиконання зобов’язань, аналізувати причини та  вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
 5. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності, відповідно до законодавства.

 

Колективний договір підписали:

 

 

Директор НВК                                                                                 Демченко І.В.

 

 

 

Голова  профкому                                                                    Манойленко Л.М.

 

 

20.08.2019р.

 

 

 

Додатки  до колективного  договору

 

   Додаток 1

  Склад  робочої  групи  для переговорів  та  здійснення  контролю  за виконанням  колективного  договору

 

1. Голова профкому:   Манойленко Л.М.

2. Директор НВК:    Демченко І.В.

3. Члени профкому:    Тютюнник О.М.

                                      Манойленко С.М.

                                      Скирда Н.О.

                                      Темченко С.Д.

                                      Хмизенко Л.П.

 

Додаток 2

 

Перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка та доплати за особливий характер та шкідливі умови праці:

№п/п

Найменування посади

Тривалість додаткової відпустки та розмір доплати

Примітка

1.

Прибиральник приміщень

4 дні + 10% доплата

Зайнятий прибиранням загальних вбиралень та санвузлів

2.

Кухар

4 дні + 8% доплата

 За результатами атестації робочого місця

 

Додаток 3

Положення про виплату педагогічним

працівникам щорічної грошової  винагороди за сумлінну працю,

зразкове виконання службових обов’язків

 

1. Педагогічним працівникам надається  щорічна грошова винагорода  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення успіхів у навчанні  та  вихованні дітей, відсутність порушень виконавчої та трудової дисципліни за умови:

- досягнення ними успіхів у вихованні і навчанні дітей;

- добросовісного виконання службових обов’язків, розпоряджень, доручень,       наказів дирекції закладу, рішень загальних зборів, педагогічної ради ;

- відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни;

- належному науковому і методичному забезпеченні викладання навчальних предметів, факультативів, ведення гуртків, позакласної роботи.

2. Виплата винагороди здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом школи на оплату праці.

3. Розмір грошової винагороди педагогічним працівникам визначається дирекцією до одного посадового окладу, обговорюється і погоджується на засіданні профкому.

4. Щорічна грошова винагорода  педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу;

5. Дана винагорода не виплачується сумісникам.

6. Педагогічні працівники, які неодноразово порушили виконавчу і трудову дисципліну, які притягались до дисциплінарної, адміністративної відповідальності (мають догану), грошової винагороди не отримують.

7.  Відмова  у виплаті грошової допомоги педагогічним працівникам або зменшення її розміру повинна бути аргументована керівництвом. Подання керівника про це в обов’язковому порядку розглядає профком; рішення про відмову або зменшення розміру виплати грошової винагороди у триденний термін доводиться до працівника.

У випадку незгоди педагогічного працівника з рішенням дирекції та профкому він має право протягом трьох днів після доведення до нього рішення про зменшення або невиплату допомоги подати скаргу до комісії по трудових спорах. Комісія по трудових спорах протягом трьох днів повинна розглянути скаргу і прийняти аргументоване остаточне рішення.

8.  Виплата щорічної грошової винагороди керівнику здійснюється за наказом відділу освіти.

 

   Додаток 4

Положення про преміювання

 

      Положення про преміювання розроблено відповідно до Постанови    Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про впорядкування умов праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 серня 2005 р. № 790 та з метою заохочення праці працівників установи.

1.  Загальні положення:

1.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати за підсумками роботи.

1.2. В окремих   випадках за виконання особливо важливих робіт або з нагоди ювілейних свят та на честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу працівникам  може  бути видана одноразова премія, згідно наказу директора школи.

1.3. Преміювання керівника та його заступників здійснюється наказом відділу освіти.

2. Порядок визначення фонду преміювання:

2.1. Асигнування на премію здійснюється лише при наявності економії фонду заробітної плати.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі витрат.

3. Преміювання  за  виконання  особливо  вавжливих  завдань :

3.1. Преміювавння працівників за виконання особливо важливої роботи або з нагод ювілейних та на честь святкових дат, з урахуванням особистого вкладу, здійснюється в кожному конкретному випадку лише за наказом директора школи та за погодженням з профспілковим комітетом.

4. Показники преміювання і розмір премії

4.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються такі показники:

 - виконання заходів, передбачених планами роботи;

 - виконавська дисципліна;

 - трудова дисципліна.

4.2. Розмір премії залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1., та особистого вкладу в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

4.3. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації.

4.4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли, в порядку переведення, на іншу роботу.

4.5. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100% за несвоєчасне (неналежне) виконання показників, передбачених пунктом 4.1.

 

Додаток 5

КОМПЛЕКСНІ  ЗАХОДИ

щодо досягненя встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму.

№ п/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт

(грн..)

Ефективність

заходів

Строк

виконання

Особи, відповідальні  за виконання

 

 

Асигновано

Фактично

витрачено

Планується

Досягнутий

результат

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення працівників

миючими та знешкоджуючими засобами.

400.0

 

 

 

Серпень

Тютюнник О.М., завгосп

2.

Придбання

медичних

аптечок.

240.0

 

 

 

Вересень

Манойленко Л.М., заступник директора

3.

Проведення навчання з охорони праці

140.0

 

 

 

Вересень

Тютюнник О.М., завгосп

Додаток 6

 

Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно спецодяг та інші  засоби індивідуального захисту

 

п/п

Найменування

професій та посад

Найменування спецодягу, спец взуття та

Запобіжних пристроїв

Строк експлуатації (місяців)

1.

Прибиральник

приміщень

-халат х/б

-рукавички гумові

-фартух

12

1

12

2.

Вчитель

трудового

навчання

-халат х/б

-рукавички х/б

12

6

3

Кухар

-халат х/б

-ковпак, косинка

-фартух

-тапочки

12

36

12

6

 

 

Додаток 7

 

Перелік  професій і посад працівників, яким безоплатно видаються знешкоджуючі, миючі засоби, захисні креми у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих  речовин

 

п/п

Найменування

професій та посад

Найменування знешкоджуючих

засобів та кремів

Кількість (на місяць) грамів

1.

прибиральник

приміщень

-мило господарське

-мило туалетне

-вапно хлорне

-порошок пральний

-миючі засоби

200

50

100

100

150

2.

вчитель хімії

-мило туалетне

-захисний крем

-миючі засоби

50

10

100

3.

вчитель фізики

-мило туалетне

-захисний крем

-миючі засоби

50

10

100

4.

вчитель

трудового

навчання.

-мило туалетне

50

5.

кухар

-мило господарське

-мило туалетне

200

50

 

 

Додаток  8

Комісія по розслідуванню  нещасних випадків:

 

                         Голова комісії:    Демченко Іванна Володимирівна                

   Члени:                    Манойленко Сергій Миколайович

                           Тютюнник Олена Миколаївна

 

 

 

Додаток  9

 

 Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги працівникам, які отримали травми на виробництві внаслідок порушення ними вимог нормативних актів про охорону праці.

 

п/п

Порушення з боку застрахованої особи, які були однією з причин нещасного випадку.

Відсоток зменшення одноразової допомоги

1.

Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, токсилогічного отруєння

до 50%

 

 

2.

Порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі:

 • невиконання посадових обов’язків;
 • невиконання інструкцій з охорони праці тощо.

 

 

до 50 %

 

3.

Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів; порушення технологічного процесу;

порушення під час експлуатації транспортних засобів;

порушення правил дорожнього руху.

 

 

до 40%

4.

Виконання робіт з відключеннями, несправними засобами колективного захисту, системи сигналізації, вентиляції, освітлення тощо.

 

до 40 %

 

5.

Незастосування засобів індивідуального та колективного

захисту.

до 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

                                                            Графік

підвищення кваліфікації працівників

Жданівського навчально-виховного комплексу на 2018-2023 р.

 

№п/п

П.І.П.

Посада

Дата підвищення кваліфікації

Примітка

1

Бовкун Н.І.

вчитель

2021 рік

 

2

Горбатенко Л.М.

вчитель

2020 рік

 

3

Демченко І.В.

вчитель

2023 рік

 

4

Манойленко Л.М.

вчитель

2021 рік

 

5

Манойленко С.М.

вчитель

2021 рік

2022 рік

 

6

Меліхова Н.І.

вчитель

2021 рік

 

7

Соляник С.П.

вчитель

2022 рік

 

8

Селюк Р.В.

вчитель

2020 рік

2023 рік

 

9

Скирда Н.О.

     вчитель

2019 рік

 

10

Темченко С.Д.

вчитель

2019 рік

2021 рік

 

11

Ткаченко В.О.

вчитель

2020 рік

 

12

Тютюнник О.Л.

вчитель

2021 рік

2022 рік

 

13

Нагорна О.І.

вчитель

2020 рік

 

14

Хмизенко В.Д.

вчитель

2021 рік

 

15

Шевченко Т.І.

вчитель

2021 рік

 

16

Манойленко Л.Ф.

вчитель

2023 рік

 

17

Шовкова О.А.

соц.педагог

-

 

 

 

Додаток 11

Заходи по профілактиці  ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

Жданівського навчально-виховного комплексу ступенів

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Не допускати проведення будь-яких заходів дискримінаційного характеру стосовно ВІЛ-інфікованих працівників або постраждалих від СНІДу. Зокрема: - не відмовляти у прийомі найманим працівникам через наявність у них ВІЛ-статусу; - не звільняти з роботи ВІЛ-інфікованих працівників через їх статус; - не вимагати довідку про проходження тестування на ВІЛ.

Постійно

Директор НВК

2

Розповсюджувати інформаційні матеріали (буклети, листівки, плакати) про ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вживання наркотиків, туберкульоз

 

1 раз на півріччя

Голова профкому

3

Провести навчальний семінар для працівників школи з питань ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, вживання наркотиків, туберкульозу.

1 раз на рік

Голова профкому

4

Організувати лекції та бесіди для працівників школи з питань ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, вживання наркотиків, туберкульозу.

1 раз у квартал

Голова профкому

5

Розповсюдити інформацію (у вигляді наочної агітації) про заклади, де можна пройти анонімне тестування в регіоні та номер телефону довіри, тощо.

Постійно

Голова профкому

6

Надавати можливість та сприяти в проходженні позапланових медоглядів працівників школи, які є ВІЛ-інфікованими, за їх бажанням при підозрі на прогресування захворювання.

Постійно

Медична сестра

7

Організовувати щорічне флюорографічне обстеження працівників.

1 раз на рік

Директор школи

 

 

 

 

Додаток 12

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи

 

Відповідно до правил внутрішньо шкільного трудового розпорядку затверджених наказом Міністерства освіти України встановити такі правила:

1. В школі встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

2. Навчання в школі організовано в одну зміну. Початок занять о 8 год 30 хв.

3. Черговим учителям з’являтись до школи на роботу о 8 год 00 хв (за 30 хв до початку уроків) і закінчувати чергування о І5 год 30 хв (через 25 хв після закінчення уроків).

 1. Черговому учителю разом з черговими учнями щоденно виставляти оцінки за санітарний стан у класах школи.
 2. Черговий учитель слідкує за порядком у шкільній їдальні.

6.  Встановити дні проведення педрад:
понеділок - виробнича нарада:
середа - день методичної роботи:

п'ятниця - проведення педрад.

7.  Згідно розкладу проводити заняття предметних гуртків.
8.  Перший четвер - день дисципліни для учнів та учителів.

 Другий четвер - засідання батьківського комітету.

9.  Щопонеділка - проведення учнівських лінійок.

10. Класні керівники проводять класні години згідно розкладу.

11. Встановити робочий тиждень бібліотекаря з 10 год 00 хв до 13 год 30 хв.

12 Під час робочого часу всім вчителям бути на робочому місці. Про потребу відлучення зі школи попередити чергового адміністратора.

13.  Проведення нарад з учителями о 15 год 20 хв.

14. Учителі зобов'язані про свою відсутність повідомити заздалегідь
адміністрацію школи. Пропуски уроків без поважних причин вважати прогулами, виносити їх на обговорення колективу.

 1. Остання п'ятниця місяця - санітарний день.
 2. Встановити чергування адміністрації:

понеділок - Демченко І.В. – директор школи;

вівторок - Меліхова Н.І. – заступник директора з  НВР;

середа - Манойленко Л.М. – заступник директора з  НВР;

четвер - Демченко І. В. - директор школи;

 п'ятниця - Меліхова Н.І. - заступник директора з  НВР;

17.  Педагогічним та іншим працівникам школи

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • змінювати на власний розсуд уроки та графік роботи;
 • відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків та перерв
 • випроваджувати учнів з уроків;
 • курити в приміщенні та на території школи.

18.  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • стороннім особам бути під час уроку в класі без дозволу директора школи або його заступника;
 • заходити до класу після початку уроків дозволяє тільки директор та його заступник.

19.  Працівники школи можуть бути звільнені з роботи за вчинення
аморального вчинку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑