Регламент Лубенської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Лубенської районної
державної адміністрації
05.05.2021   № 106
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Лубенської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Лубенської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Лубенської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

 

         2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, здійснюється головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

 

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 

повноважень і функцій посадової особи;

 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

 

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

 

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із  статусом юридичних осіб публічного права  розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також із начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови  райдержадміністрації.

Положення про структурні підрозділи районної держадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також із начальником юридичного відділу апарату районної  державної адміністрації і затверджується розпорядженням голови районної держадміністрації.

Положення про апарат районної держадміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату районної держадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6.Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів.

 

7. Робота райдержадміністрації проводиться за наступними планами:

перспективними (річними) і поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації;

планом основних заходів на тиждень за участю керівництва райдержадміністрації.

 

             

8.Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Планування роботи  районної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані   на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та Законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення  інших визначених законами, а також делегованих районною радою  повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

9.1 До планів роботи райдержадміністрації включаються:

 

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

 

9.2 Плани повинні містити питання щодо:

 

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік та квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів  райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

9.3 Формування планів роботи райдержадміністрації на рік і квартал здійснюються відділом організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації за пропозиціями, які вносяться структурними підрозділами райдержадміністрації за 30 робочих днів до початку наступного року (наступного кварталу) відповідно до вимог підпунктів 9-9.2 пункту 9 Регламенту та за формою згідно з додатками 8 та 9, узагальнюються головним та провідним спеціалістами (далі  -  відповідальні працівники) відділу  та погоджуються в впродовж п’яти робочих днів із першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень);

відділ організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації узагальнює отримані пропозиції, формує проект плану роботи, погоджує його з керівником апарату райдержадміністрації, готує проект розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження плану роботи райдержадміністрації та подає його на розгляд голові райдержадміністрації не пізніше як за 10 робочих днів до початку наступного року (7 робочих днів до початку наступного кварталу);

голова райдержадміністрації затверджує план роботи райдержадміністрації шляхом видачі розпорядження не пізніше як за 5 робочих днів до початку наступного року (наступного кварталу).

Упродовж трьох робочих днів після затвердження план оприлюднюється на офіційному вебпорталі райдержадміністрації сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації та доводиться до виконавців відділом документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів райдержадміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

Керівник апарату райдержадміністрації здійснює контроль за формуванням планів та, в разі потреби, повертає пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації на доопрацювання.

 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки (або листа клопотання) керівника  структурного підрозділу райдержадміністрації або її апарату, погодженим із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.

 

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

 

11.    Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

 

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації і його структурних підрозділів здійснюється з урахуванням положень пункту 9 Регламенту.

 

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

          13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється  першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

          14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої                  статтею 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

15.     Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

забезпечує координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівництвом райдержадміністрації і керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, обֹ’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установами та організаціями;

 

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації;

 

здійснює опрацювання проєктів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проєкти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

 

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України,  Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації) розпоряджень голови і доручень голови  облдержадміністрації та голови райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання вищевказаних документів; здійснює аналіз причин порушення строків виконання документів; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів влади,  розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

 

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

 

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації; відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації несе структурний підрозділ райдержадміністрації, який виконує функції у сфері забезпечення доступу до публічної інформації; у структурних підрозділах райдержадміністрації відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;

опрацьовує, в межах повноважень, запити на публічну інформацію (далі запит), які надходять на адресу райдержадміністрації: здійснює попередній розгляд, реєстрацію, відправляє на розгляд керівництву райдержадміністрації для накладання резолюції, доводить до відома виконавців (розпорядників інформації); контролює: повноту, строки виконання; погоджує відповідь на запит, яку надає розпорядник публічної інформації, та остаточне закриття. Переважно відповідальними виконавцями запитів визначаються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та безпосередні виконавці згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за надання на запит недостовірної/неповної інформації, порушення встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації.

забезпечує адміністрування Державного реєстру виборців в межах району;

забезпечує організацію приймання – передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, у якому розміщена райдержадміністрація;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях, у яких розміщений апарат райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану зі збереженням державної таємниці, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

забезпечує спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації висвітлення діяльності райдержадміністрації;

 

виконує відповідно до Регламенту інші функції.

 

151.  Апарат районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує  керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом та  структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з органами місцевого самоврядування.

 

          17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про її апарат Лубенської районної державної адміністрації.

 

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне   вирішення питань щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

19. Організація роботи з персоналом в апараті районної держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах рай- держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 

20. Організацію роботи з персоналом в апараті районної держадміністрації та її структурних підрозділах здійснює сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах районної держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах районної держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого  структурного підрозділу за рішенням його керівника.

 

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

           21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби  здійснюється в  порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

 

 1. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

 1.   Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

 1. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

 1.  Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

 1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з документування управлінської діяльності в райдержадміністрації, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.10.2019 № 171, що розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (зі змінами).

 

28.Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом та документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»  та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.

Дотримання в райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської діяльності та роботи з документами незалежно від форми їх створення забезпечується відділом документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

 

 1.  Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) та керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

 

 1.  Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

Обов’язковому контролю та моніторингу підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших управлінських рішень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р № 55 «Деякі  питання документування управлінської діяльності» (зі змінами), розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації,  розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та  дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, за розглядом звернень громадян та інших документів та здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю  їх виконання поставленому завданню здійснюється відділом документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.  

 

31. Для здійснення контролю та моніторингу виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, у разі потреби розробляється план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань, структурні підрозділи райдержадміністрації, які відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

32. Контроль за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації здійснюється шляхом:

 

аналізу і узагальнення у визначені строки інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

моніторингу виконання управлінських рішень як складової системи контролю в установі;

 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації або планом контролю.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин.

 

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за згодою голови райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови, керівника  апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян — пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  14 квітня 1997 р.

№ 348 (зі змінами).

 

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником  відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

 

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється у засобах   масової інформації.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні й години прийому.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 

Відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює терміни вирішення порушених у них питань.

    37-1.  Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної
первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких
громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну
правову допомогу" ( 3460-17 ).

37-2. Розгляд заяв (клопотань) і скарг громадян, що належать до предмета регулювання Закону України “Про адміністративну процедуру”, здійснюється в порядку, встановленому зазначеним Законом.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний  відділ  з питань правового забезпечення діяльності
місцевої держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань
організації  роботи апарату місцевої держадміністрації - керівнику
апарату  місцевої  держадміністрації.

 

39. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

40. Основними завданнями юридичного відділу є:

 

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

41. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

 

проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи, в разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність до вимог законодавства;

 

проводить юридичну,гендерно-правову, антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації за результатами  якої готує висновки за встановленою формою, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

 

представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Положення про Юридичний відділ, що затверджуються головою  райдержадміністрації.

 

        42. Начальник юридичного відділу:

          здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

 

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання  покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

 

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Порядок оформлення засідань консультативно – дорадчих

 органів райдержадміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативно - дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо), склад, завдання та функції визначає голова райдержадміністрації шляхом видання розпорядження.

 

44.Засідання консультативно-дорадчих  органів оформляються протоколом протягом 5(п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання, який формує їх секретар/відповідальна особа та підписує головуючий і секретар/відповідальна особа відповідно до Положення про цей орган.

 

Протокол засідань консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації зберігаються у тому ж структурному підрозділі райдержадміністрації, представник якого є секретарем/відповідальною особою в його складі, та вноситься до номенклатури справ структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

На вимогу Державного архіву Полтавської області під час упорядкування справ діловодних років на формування Національного архівного фонду відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації приймає матеріали засідань консультативно – дорадчих органів райдержадміністрації.

 

45.З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) утворюється Громадська рада.

Координація роботи Громадської ради при Лубенській районній державній адміністрації забезпечується сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

Рішення Громадської ради при Лубенській районній державній адміністрації оформляються протоколом, який формує її секретар.

 

 

46. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

          До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

                  До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

 

47. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – за  потреби.

 

 Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

 

Засідання колегії оформляється протоколом, який формує відповідальний працівник відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

Протокол підписує голова райдержадміністрації - голова колегії (головуючий на засіданні) та відповідальний працівник відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.                            Після підписання протоколу головою колегії він є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

         Доповідачі та виступаючі на засіданні колегії райдержадміністрації зобов’язані надавати паперові матеріали своїх доповідей, виступів, інформацій тощо відповідальному працівнику відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для доручення їх до протоколу.

 

48. Відділ організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

 

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (зі змінами),  Положенням про колегію райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації, та Регламентом.

 

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

50. Голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

 

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на відділ організаційної роботи та цифрового розвитку  апарату райдержадміністрації та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до Порядку підготовки  нарад у голови районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації.

Організація проведення інших нарад у голови райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації або територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які ініціювали проведення наради.

Написання протоколу засідання, формування доручень, доведення їх до виконавців, перевірка стану їх виконання покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації, територіальний орган міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, який був ініціатором його скликання.

Організація проведення нарад у першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

51. Порядок денний, аналітичні довідки з питань порядку денного відповідальними організаторами наради  надсилаються учасникам наради у визначений керівником термін, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

 

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами протягом 3(трьох) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення наради.

 У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації оформляє відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади за ініціативою якого проводилась нарада.

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації та документи до них зберігаються у відповідального працівника структурного підрозділу відповідно до номенклатури справ.

 

53. За результатами розгляду питань на нараді у голови райдержадміністрації  даються доручення голови райдержадміністрації у разі необхідності можуть видаватися розпорядження в установленому порядку.

Доповідачі та виступаючі на нараді у голови райдержадміністрації зобов’язані надавати паперові матеріали своїх доповідей, виступів, інформацій тощо відповідальному працівнику для доручення їх до протоколу.

 За результатами розгляду питань на нараді у першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату (відповідно до функціональних повноважень) можуть даватися доручення першого заступника голови, заступника  голови, керівника апарату райдержадміністрації або може  ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації. Підготовка проектів цих документів відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень (доручень), які були прийняті на нараді  здійснюють перший заступник,  заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації або особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

 

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

Порядок внесення та розгляду проєктів

розпоряджень голови  райдержадміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів органів державної влади, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

56. Проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності (далі – проєкти розпоряджень) за власною ініціативою або за дорученням голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

 

 1. У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

 1. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

 

У разі коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної  громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

Головний розробник за погодженням з апаратом райдержадміністрації визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проєкту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

 

Проєкти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування.

 

Проєкти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та актів Президента України, Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається погодженим без зауважень («за замовчуванням»). Погоджувач несе відповідальність за відповідне погодження «за замовчуванням».

 

За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження проєкту розпорядження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

 

погодили проєкт розпорядження без зауважень;

 

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

 

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

 

не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження.

 

Довідка про погодження проєкту розпорядження може не готуватись, якщо  проєкт розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

 

 

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 3), яка  повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 

До пояснювальної записки до проєкту, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки до проєкту розпорядження не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, внесення змін до складу консультативно - дорадчих органів  з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

 

 1. У разі коли проєкт розпорядження тягне за собою зміни / доповнення до інших розпоряджень, такі зміни / доповнення включаються в текст проєкту розпорядження або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця до проєкту розпорядження (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

 1. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування  пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому / частково.

 

63.     Проєкт  розпорядження із соціально-економічних та інших питань, що розглядалися на засіданні колегії райдержадміністрації, повинен мати вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану  справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження. Вступна частина (преамбула) не повинна перевищувати 1,5 сторінки тексту розпорядження.

 

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

У проєкті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії.

Термін видачі розпоряджень на виконання рішення колегії райдержадміністрації становить 5(п’ять) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

64. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного  впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної   політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі змінами).

 

Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

 

засвідчену копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії  про   задоволення   скарги   головного   розробника  щодо  відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його
регуляторного  впливу;

 

 

засвідчену копію повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження.

 

65. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу,    що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58 – 64 Регламенту.

 

За дорученням голови райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) опрацювання внесеного проєкту розпорядження проводиться в  апараті райдержадміністрації та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

 

Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації, що займається його опрацюванням.

 

66. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

 

У разі коли проєкт розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього.

 

Юридичний відділ опрацьовує поданий проєкт розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проєкт розпорядження.

 

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

 

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

 

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок установленого зразка (додаток 6).

 

Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

 1.  Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт розпорядження повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

          68. Проєкт розпорядження з основної діяльності та адміністративно-господарських питань візується керівником підрозділу, у якому його створено, працівниками  апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку - начальником юридичного відділу, начальником відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби – іншим  заступником голови, працівником, на якого покладені обов’язки з питань запобігання та протидії корупції, головним спеціалістом відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян, до функціональних повноважень якого входять питання контролю, (в разі його відсутності – начальником відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян).

 

Проєкт розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується спеціалістом сектору управління персоналом, який створив документ, та його завідувачем, начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, а також залежно від виду розпорядження – начальником відділу фінансово-господарського  забезпечення,  працівником, на якого покладені обов’язки з питань запобігання та протидії корупції,  іншими посадовими особами, яких стосується цей документ.

Після завершення процедури погодження всі проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються на погодження керівнику апарату райдержадміністрації, і лише потім – на підпис голові райдержадміністрації.

 

          69.  Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру крім адміністративних актів  набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не  встановлено більш пізній строк набрання чинності розпорядження голови райдержадміністрації. Розробник розпорядження готує «Перелік на відправку розпорядження голови райдержадміністрації». Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі  потреби – оприлюднюються.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (зі змінами).

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення відповідно, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру, а також ті, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»

 

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень,  підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з переліком на відправку, складеним головним розробником, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

 

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України                „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

Адміністративні акти райдержадміністрації приймаються, набирають чинності, припиняють дію та виконуються з урахуванням вимог, встановлених Законом України “Про адміністративну процедуру”.

 

Публічне обговорення проєкту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

              70. Проєкт розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

71. Рішення про проведення публічного обговорення проєкту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі листа з пропозицією головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

 

До пропозиції додаються проєкт розпорядження голови райдержадміністрації, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

                                  які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

              яких результатів необхідно досягти;

              які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

              строк проведення обговорення.

 

Проєкт розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями  9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

72. Організація проведення публічного обговорення проєкту розпорядження голови райдержадміністрації покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає посадовій особі апарату райдержадміністрації, визначеному головою райдержадміністрації, проєкт розпорядження голови райдержадміністрації разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

Публічне громадське обговорення проєкту розпорядження голови райдержадміністрації проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                              3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

 

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проєкту розпорядження голови райдержадміністрації, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються частково або не враховуються під час доопрацювання проекту розпорядження.

 

Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проєкту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими

органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому    законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на   райдержадміністрацію завдань.

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

 

З метою врахування громадської думки щодо проєкту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

76. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів  виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади                      (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних   органів Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі  їх утворення).

У разі ненадання у встановлений територіальними органами  центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                              О. ПІРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 58)

 

ДОВІДКА

про погодження проєкту розпорядження

_________________________________________________________________________

(назва)

Проєкт розпорядження розроблено

(найменування структурного підрозділу,


 іншого органу, що є головним розробником)


(підстава для розроблення)

та погоджено:

                                              без зауважень

 

 
 

 

 


(ініціали та прізвище)

 

(посада)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 

       
   

 

  

(посада)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

(ініціали(ініціали та прізвище)

 

 

 
 

 

  

(посада)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано


(і(ініціали та прізвище)

 

 

 
 

 

  

(посада)


(ініціали та прізвище)

 

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарат, інші органи, які відповідно до пункту 58 регламенту Лубенської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації    від _____________

                  № ______, вважаються такими, що погодили проєкт без зауважень:

 

 

 

______________________             _______________      ________________________

(найменування посади керівника                           (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що  є головним розробником)

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Додаток 2

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 59)

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження  позицій

 

щодо проєкту  розпорядження _____________________________________________

(назва)

 

 

 

 1. Враховані зауваження  (пропозиції)

 

Редакція частини проєкту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

 1. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проєкту розпорядження

Найменування  структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування  причин відхилення  зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

______________________             _______________      ________________________

(найменування посади керівника                                 (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що  є головним розробником)

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Додаток 3

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 60)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту розпорядження   _____________________________________________

(назва)

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проєкту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проєкту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проєкту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проєкту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проєкт розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проєкту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

                                                                                       продовження додатка 3

 

5. Позиція заінтересованих органів

                                                                

Зазначається, чи стосується проєкт розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

Якщо проєкт подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проєкт розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проєкту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проєкті.

 

         7. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проєкт розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

         8. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

           
     

 

 

 

(найменування посади керівника                                 (підпис)                               (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Додаток 4

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 61)

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проєкту  розпорядження ______________________________________________

(назва)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення                проєкту розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________           _______________    ___________________________

(найменування посади керівника                    (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Додаток 5

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 66)

 

 

 

 

                                                         ______________________________________

(найменування  структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

 

         Відповідно до регламенту  Лубенської районної державної  адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від ___________ № ______ , повертаємо проєкт  розпорядження ________________________________________________

(назва)

для приведення  його у  відповідність  з вимогами пункту __________________

зазначеного Регламенту.

 

 

 

 

 

Додаток: на  ______ арк.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________          ___________            ___________________

  ( керівник апарату)                                                     (підпис)                        (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до регламенту  Лубенської

районної державної  адміністрації

(пункт 66)

 

 

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу

 апарату Лубенської  районної державної адміністрації

 

до проєкту розпорядження  ____________________________________________

(назва)

 

Проєкт  розпорядження   розроблено ________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

______________________________________________________________________________________

іншого органу, що є  головним  розробником)

 

 1. За результатами  проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

 1. ___________________________________________________________

                                 (Конституції  і  законам  України, іншим   актам   законодавства,

 

розпорядження голови держадміністрації)

 

 1. _____________________________________________________________

(вимогам  нормопроектувальної  техніки – зазначаються  недоліки,

______________________________________________________________________________________

зокрема  логічні та змістовні)

2. Узагальнений висновок ___________________________________________________

     (наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проєкту

______________________________________________________________________________________

в  цілому, оцінюється правова доцільність прийняття  та обґрунтованість проєкту,

______________________________________________________________________________________

доцільність способу  правового врегулювання  питання, порушеного в  ньому)

 

 

Правову  експертизу проєкту  розпорядження  проведено:

 

 

 

_________________________________                   ______________                ____________________

   начальник юридичного відділу                                     (підпис)                            (ім‘я та прізвище)

    апарату райдержадміністрації

 

 

 

„_____”___________ 20___  р.

 

 

Наверх ↑