КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області на 2020 – 2023 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників

Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Засульської сільської ради Полтавської області

на  2020 – 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Литвяки

2020

 

1. Загальні положення

 

1.1. Колективний договір укладено на 2020 – 2023 роки.

1.2. Колективний договір, схвалений Загальними зборами трудового колективу  (протокол №2 від 20.03.2019), набуває чинності з дня його підписання і діє до ухвалення нового Колективного договору.

1.3. Сторонами колективного договору є:

адміністрація Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  в особі  в.о.директора Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області  Одокієнка Валерія Олексійовича ( далі – директор школи);

профспілковий комітет первинної профспілкової організації працівників Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ст. в особі голови профспілкового комітету  Неділько Тамари Михайлівни (далі — Профспілковий комітет), який згідно зі статтею 247 Кодексу законів про працю України (КЗпП), статей 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV представляє інтереси працівників школи у сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.

1.4. Директор школи визнає Профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників у колективних переговорах.

1.5. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах соціального партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, рівноправність сторін, взаємну відповідальність, конструктивність і аргументованість як під час переговорів (консультацій) для укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, так і при вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.5.1. Профспілковий комітет зобов’язується сприяти ефективній роботі працівників властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реалізацію спільних з адміністрацією школи, цілей та необхідність підвищення якості й результативності праці.

1.5.2. Директор школи зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, працю, освіту та виконувати положення цього колективного договору.

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, невиконання зобов’язань колективного договору буде зумовлено непередбаченими обставинами або незаконними діями вищих органів управління освітою, директор школи звільняється від відповідальності за умови, що Профспілковий комітет було повідомлено про виникнення цих обставин.

1.6. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань, обов’язковість їх виконання директором школи,  працівниками і профспілковим комітетом.

1.7. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників  школи.

Окремі положення колективного договору, які складено відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та регіональної угод, поширюються лише на членів первинної профспілкової організації школи.

Під час прийняття на роботу працівники ознайомлюються з колективним договором під особистий підпис.

1.8. Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та регіональної угод.

1.9. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться з ініціативи будь-якої зі сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди, та набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу  школи.

1.10. Пропозиції про внесення змін і доповнень до колективного договору сторони розглядають спільно, відповідні рішення ухвалюють у семиденний строк після внесення пропозиції.

1.11. За три місяці до закінчення строку дії цього колективного договору з ініціативи будь-якої зі Cторін розпочинаються переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний строк або продовження строку його дії, для чого створюється відповідна комісія з однакової кількості представників Cторін.

 

2. Трудові відносини

 

2.1. Директор школи зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність школи, враховуючи фактичні обсяги фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення результатів роботи, поліпшення умов праці, побуту працівників.

2.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи, раціональне використання наявного устаткування, технічних засобів навчання, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3. Вживати заходів для морального і матеріального стимулювання сумлінної, якісної роботи працівників.

2.1.4. Забезпечити розроблення посадових інструкцій для всіх категорій працівників  школи та затвердити їх за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їхній адаптації в колективі, професійному зростанню.

2.1.6. Укладати строкові трудові договори лише у разі, якщо трудові відносини не може бути встановлено на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в інших випадках, передбачених законодавством.

2.1.7. У зв’язку з тим, що прийняття та звільнення педагогічних працівників здійснює орган управління освітою за поданням директора школи, не допускати прийняття на роботу і звільнення педагогічних працівників без відповідного подання. Подання на педагогічних працівників щодо прийняття і звільнення здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства та цього колективного договору.

2.1.8. Звільнення працівників, членів профспілки з ініціативи адмістрації або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених КЗпП, здійснювати за умови попереднього погодження з Профспілковим комітетом (ст. 43 КЗпП).

2.1.9. Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних актів, що стосуються трудових відносин, організації праці .

2.1.10. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення їх забезпечувати вирішення відповідно до чинного законодавства.

2.1.11. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення працівників про запровадження нових і зміну діючих умов праці не пізніше, ніж за два місяці до їх уведення. Зміну, перегляд умов праці здійснювати за погодженням з Профспілковим комітетом .

 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію нормативних актів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навчального навантаження тощо.

2.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних актів із зазначених в пункті 2.2.1 цього колективного договору питань, їхні права та обов’язки.

2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню Правил внутрішнього трудового розпорядку  школи.

2.2.4. Сприяти попередженню виникнення індивідуальних, колективних трудових конфліктів, брати участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.

2.2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства про трудові книжки стосовно всіх працівників школи.

2.2.6. Представляти інтереси виключно членів профспілки з питань, які потребують вирішення місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування  та їх виконавчими органами та затребувати необхідну інформацію щодо їх вирішення.

 

3. Забезпечення зайнятості працівників

 

3.1. Директор школи зобов’язується:

3.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки України для організації навчально-виховного процесу із забезпеченням обов’язкового державного стандарту освіти, залучаючи і використовуючи для цього бюджетні кошти.

Забезпечувати стабільну роботу колективу впродовж навчального року; здійснювати вивільнення працівників лише у разі нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними змінами в організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства, цього колективного договору; не допускати  необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), робочих місць.

3.1.2. Письмово повідомляти профспілковий комітет про можливу ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше, ніж за два місяці до запровадження цих змін.

3.1.3. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) упродовж 30 днів з моменту її виникнення, розпочати переговори для максимального врахування всіх чинників, що впливають на збереження зайнятості працівників.

3.1.4. Не ініціювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням об’єму роботи (п. 1 ст. 40 КЗпП) під час навчального року. Звільнення з цієї підстави здійснювати тільки під час літніх канікул.

3.1.5. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП (у разі зміни в організації праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання навчального закладу, скорочення чисельності або штату працівників):

3.1.5.1. Здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, у тому числі за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо.

3.1.5.2. Насамперед пропонувати працівникові, що вивільняється, роботу за фахом, зокрема на умовах строкового характеру або з меншим, ніж на ставку заробітної плати, навчальним навантаженням.

3.1.5.3. Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу зайнятості у встановлені законом терміни.

3.1.5.4. Направляти працівників, що вивільняються, на професійну підготовку, перепідготовку.

3.1.5.5. Виплачувати вихідну допомогу у розмірі не менше, ніж середній місячний заробіток (стаття 44 КЗпП).

3.1.5.6. При вивільненні працівників враховувати норми Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ щодо рівності права на працю громадян пенсійного віку порівняно з іншими громадянами і заборони звільнення працівників з ініціативи адміністрації у зв’язку з досягненням працівником пенсійного віку.

3.1.6. При кожному зверненні до Профспілкового комітету з клопотанням про одержання згоди на звільнення працівника, працевлаштування якого є обов’язковою умовою, надавати письмову інформацію про наявність вільних робочих місць, забезпечення педагогічних працівників роботою в обсязі тарифної ставки, переведення працівників на неповний робочий час, роботу сумісників, а також суміщення професій (посад) тощо.

3.1.7. Залучати до викладацької роботи керівних та непедагогічних працівників школи з оплатою за тарифікацією, а також працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі, не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати (п. 4.2.8 Галузевої угоди).

3.1.8. За відсутності повних тарифних ставок уникати прийняття на роботу нових працівників; не укладати нові трудові договори за два місяці до початку масових (понад 5% працюючих) вивільнень та на період таких вивільнень. Використовувати право прийняття на роботу інших працівників лише у разі відмови всіх працівників, що вивільняються з Литвяківської школи, від запропонованої роботи.

3.1.9. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти передусім між працівниками   відповідного фаху , що мають неповне навчальне навантаження (п. 4.2.8 Галузевої угоди).

3.1.10. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у службі зайнятості педагогічних працівників на вільні і новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу випускникам педагогічних навчальних закладів.

 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються.

3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до чинного законодавства. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі, відповідно до вимог статті 42 КЗпП.

Розглядаючи подання про надання згоди на звільнення працівника, особливу увагу приділяти умотивованості Директором школи  обґрунтування, доцільності та законності звільнення.

3.2.3. Не знімати з профспілкового обліку працівників, що вивільняються, до їхнього працевлаштування (окрім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

 

3.3. Сторони домовилися:

3.3.1. При звільненні з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП, переважне право залишення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), окрім випадків, передбачених КЗпП, надавати також:

 • особам передпенсійного віку (півтора роки до призначення пенсії за віком і за вислугою років);
 • працівникам, у сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних.

 

4. Робочий час

 

4.1. Директор школи зобов’язується:

4.1.1. Встановити на час дії цього колективного договору нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує встановлену чинним законодавством про працю (40 годин на тиждень), а також п'ятиденний робочий тиждень.

4.1.2. Організовувати облік часу початку і закінчення роботи.

4.1.3. Час початку і закінчення роботи, режим змінної роботи, розподіл робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, відповідно до яких передбачається можливість створення умов для прийому працівниками їжі впродовж робочого дня (на роботах, де немає змоги встановити відповідні перерви) тощо, встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку  школи. Усі норми, пов’язані з режимом роботи, погоджувати з Профспілковим комітетом до початку їх застосування.

4.1.4. Робочий час педагогічних працівників визначати розкладом занять і посадовими обов’язками, покладеними на них згідно зі Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи. Розклад занять (внесення до нього змін) погоджувати з Профспілковим комітетом до початку його застосування, враховуючи під час його розроблення принципи педагогічної доцільності, максимальної економії часу вчителя та дотримуючись санітарно-гігієнічних норм.

4.1.5. Навчальне навантаження між учителями, іншими педагогічними працівниками розподіляти за погодженням з Профспілковим комітетом, залежно від кількості навчальних годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у навчальному закладі.

4.1.6. Попередній розподіл навчального навантаження на новий навчальний рік здійснювати за погодженням з Профспілковим комітетом до початку надання працівникам відпусток. При цьому враховувати, що:

 • у педагогічних працівників, як правило, повинна зберігатися наступність класів і обсяг педагогічного навантаження;
 • встановлення навчального навантаження в обсязі меншому, ніж ставка заробітної плати, здійснювати лише в крайніх випадках, зумовлених об’єктивними обставинами, за письмовою згодою педагогічного працівника;

4.1.7. Навчальне навантаження для педагогічних працівників остаточно затверджувати за погодженням з Профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня, зважаючи при цьому, що воно не повинно змінюватися впродовж усього навчального року. Розподіл класів на підгрупи здійснювати одночасно із затвердженням навчального навантаження (до 5 вересня), вживаючи заходів для збереження підгруп упродовж усього навчального року, зокрема й при зменшенні чисельності учнів у них.

4.1.8. Без нагальної необхідності та згоди працівників не залучати їх до виконання функцій, що не входять до їхніх посадових обов’язків. За наявності згоди на виконання інших видів робіт вирішувати питання про відповідну компенсацію на підставі угоди між Директором школи і працівником з виданням наказу про залучення до роботи та компенсацію.

4.1.9. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на час простою здійснювати лише за згодою працівника з оплатою роботи відповідно до чинного законодавства.

4.1.10. У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу визначати угодою між директором школи і працівником. При цьому не обмежувати об’єм трудових прав працівника, який працює на умовах неповного робочого часу (стаття 56 КЗпП).

 

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час та нормування праці.

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням Керівником   законодавства про працю, освіту, положень цього колективного договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу навчального навантаження тощо.

4.2.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов’язаних з розподілом педагогічного навантаження та з інших питань щодо режиму робочого часу.

 

 

4.3. Сторони домовилися:

4.3.1. Час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, що не співпадає з щорічною відпусткою, є робочим часом для педагогічних працівників.

У ці періоди працівники залучаються до педагогічної й організаційної роботи у межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул.

4.3.2. Навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал закладу в канікулярний час залучається до виконання нескладних господарських робіт, що не вимагають спеціальних знань та підготовки (дрібний ремонт, прибирання приміщень, чергування  тощо) у межах встановленого їм робочого часу.

 

5. Час відпочинку

 

5.1. Директор школи зобов’язується:

5.1.1. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, керуючись Законом України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (зі змінами та доповненнями).

5.1.2. Щороку до 15 січня розробляти та погоджувати з Профспілковим комітетом, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік, дотримання якого є обов’язковим як для Директора школи, так і для працівників.

Про дату початку відпустки обов’язково повідомляти працівника письмово не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток терміну. Якщо термін, встановлений для повідомлення працівника, буде порушено Керівником, то на вимогу працівника щорічна відпустка переноситься на інший період.

5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи Керівника допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону України «Про відпустки». Обов’язково узгоджувати таке перенесення відпусток з Профспілковим комітетом за наявності письмової згоди працівника.

5.1.4. Жінкам, які працюють у опорному закладі  і мають двох чи більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або тим, що усиновили дитину, самотнім матерям, батькам, які виховують дитину без матері (зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, що взяли дитину під опіку, щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів, але коли загальна тривалість цієї відпустки, щорічної основної відпустки та інших додаткових відпусток не перевищує 59 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання зазначеної відпустки її загальна тривалість не повинна перевищувати 17 календарних днів.

5.1.5. У разі необхідності санаторно-курортного лікування керівним і педагогічним працівникам опорного закладу за їхніми заявами щорічну основну відпустку або її частину надавати поза графіком під час навчального року.

5.1.6. Працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, зокрема тим, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надавати щорічну відпустку повної тривалості.

5.1.7. Керівнику і педагогічним працівникам  опорного закладу щорічну основну відпустку повної тривалості в перший і наступні роки надавати в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

5.1.8. Надавати  відпустки без збереження заробітної плати таким працівникам:

 • матері або батькові, який виховує дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда - до 14 календарних днів;
 • чоловіку, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці - до 14 календарних днів;
 • матері або батькові дитини, бабі, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одному із прийомних батьків на термін визначений у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу - на термін визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
 • матері або батькові дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одному із прийомних батьків для догляду за дитиною до 14 років - на період оголошення карантину на відповідній території;
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII - до 14 календарних днів щорічно;
 • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, перелік яких визначений у статті  1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. № 1767-ІІІ - до 21 календарного дня щорічно;
 • пенсіонерам  за віком та інвалідам  III групи - до 30 календарних днів щорічно;
 • інвалідам  I та II груп - до 60 календарних днів щорічно;
 • особам, які одружуються - до 10 календарних днів;
 • у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • у разі смерті інших рідних - до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних;
 • працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади - 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
 • працівникам, які працюють за сумісництвом - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • ветеранам праці - до 14 календарних днів;
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію - до 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 • працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості - 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання - за бажання 1 вільний від роботи день на тиждень.

5.1.9. Безперешкодно за бажанням працівників надавати відпустки без збереження заробітної платні у випадках, встановлених статтею 25 Закону України «Про відпустки».

5.1.10. За сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у статті 25 Закону України «Про відпустки» і в пункті 5.1.8 цього колективного договору, надавати працівникам за їхньою заявою відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником та Директором школи , але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 ч. 1 Закону України «Про відпустки»).

5.1.11. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам тільки за їхніми особистими письмовими заявами.

Час, коли  школа не виконує свою основну функцію (наприклад, за відсутності дітей з причин несприятливих метеорологічних умов, відсутності фінансування, опалення, освітлення закладу, карантину тощо), вважати часом простою не з вини працівника. Оплачувати цей час простою з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, на час простою за працівником зберігати середній заробіток (стаття 113 КЗпП). Переведення на іншу роботу у зв’язку з простоєм здійснювати лише за згодою працівника.

5.1.12. Час відпустки без збереження заробітної плати (статті  25, 26 Закону України «Про відпустки») включати до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки» зі змінами, внесеними згідно із Законами України від 2 листопада 2000 р. № 2073-ІІІ, від 12 січня 2005 р. № 2318-ІV).

5.1.13. За бажанням працівника частину щорічної відпустки замінювати грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої працівнику щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншою 24 календарних днів.

5.1.14. Не допускати роботу в святкові і вихідні дні. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні здійснювати у виняткових випадках, передбачених законодавством, з дозволу Профспілкового комітету, згідно з письмовим наказом.  Роботу у вихідні дні компенсувати відгулом.

5.1.15.Надавати щорічні додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем.(Додаток 1).  

5.1.16.  Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам  за роботу із шкідливими й важкими умовами праці (постанова Кабінету Міністрів  України №1290 від 17.11.1997 року «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»). (Додаток 2).

5.1.17. За сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у статті 25 Закону України «Про відпустки» і в п. 5.1.8 цього колективного договору, надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 календарних днів (стаття 26 ч. 1 Закону України «Про відпустки»), але не більше 15 календарних днів упродовж року.

 

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

5.2.1. Контролювати дотримання директором школи  законодавства про час відпочинку працівників і відповідних пунктів цього колективного договору, погоджуючи питання згідно з чинним законодавством, а також вирішувати можливі конфліктні ситуації.

 

5.3. Сторони домовилися:

5.3.1. За працівником, який перебуває у будь-якій відпустці, зберігається його місце роботи (ч. 3 стаття  2 Закону України «Про відпустки»).

 

6. Оплата праці

 

6.1. Директор школи зобов’язується:

6.1.1. Під час прийняття працівника на роботу ознайомлювати його під підпис з чинними умовами оплати праці, наявними пільгами й перевагами. При їх зміні повідомляти працівника про це під підпис.

6.1.2. Роботу працівників   оплачувати за тарифними ставками. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників визначати відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та відповідних нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Конкретні посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлювати на підставі наказу з урахуванням чинних кваліфікаційних вимог за підсумками атестації.

Зважати, що відповідно до пункту 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти відповідальність за своєчасне й правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати (посадових окладів), обчислення заробітної плати покладається на директора і головного бухгалтера школи.

6.1.3. Виплачувати працівникам  школи заробітну плату таким чином: 15 -го числа  поточного місяця (аванс)  і  30(31)-го числа  -   (зарплата).

Якщо день виплати заробітної плати або авансу збігається з вихідним або святковим (неробочим) днем, заробітну плату (аванс) виплачувати напередодні.

Виплату заробітної плати через установи банків здійснювати лише на підставі особистих письмових заяв працівників.

6.1.4. При кожній виплаті заробітної плати інформувати працівників про її загальну суму з розшифруванням видів виплат, розмірів, підстав для здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають виплаті (стаття 110 КЗпП).

6.1.5. Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами та доповненнями), наказу МОНМС України від 08.08.2013 №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

6.1.6. Забезпечувати кожного працівника роботою, що тарифікується за категорією (розрядом), установленою за наслідками атестації.

6.1.7. Обов’язково включати представника Профспілкового комітету до складу атестаційної комісії.

6.1.8. Забезпечувати періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників та відповідні гарантії й компенсації при цьому (збереження середнього заробітку, оплата витрат на відрядження, зокрема вартості проїзду, добових тощо) відповідно до чинного законодавства (постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 695, роз’яснення Міністерства освіти України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 25 червня 1999 р. № 02-8/206).(Додаток 13).

6.1.9. Забезпечувати оплату праці працівників, які здійснюють заміну тимчасово відсутніх працівників будь-яких категорій.

6.1.10. Встановлювати такі розміри доплат (у відсотках від посадового окладу) за:

 • суміщення професій, посад — 50%;
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваної роботи — 50%;
 • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи — 50%;
 • збільшення обсягу виконуваної роботи вчителем у випадках тимчасової відсутності вчителів з тих навчальних предметів, з яких передбачено поділ класу на підгрупи, якщо вчитель проводить заняття одночасно з двома підгрупами учнів — 50%;
 • використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також за прибирання туалетів — 10% (без проведення при цьому атестації робочих місць — постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298, наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557);
 • водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу – 10%, водіям I класу – 25% установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

 • роботу в нічний час —  40 % годинної ставки за кожну годину роботи у нічний час (стаття 94 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти; у межах кошторису, наданого головним розпорядником).
 • перевірку зошитів — вчителям 1-4 класів-15% ставки заробітної плати; з   мов та літератури - 20% ставки; з математики - 15% ставки; з іноземної мови-10% ставки. Якщо кількість учнів класу менше 12, за перевірку письмових робіт доплата 50% визначених розмірів доплат;
 • класне керівництво — у 1-4 класах-20% ставки зарплати ; 5-11 класах - у розмірі -25 % ставки. У класах шкіл з числом учнів менше 12 оплата за класне керівництво здійснюється в ромірі 50% відповідних доплат;
 • здійснювати оплату відповідно до п.58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, (якщо штатними розписами не передбачено посади бібліотекаря) педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, за завідування бібліотекою в розмірі до  40 %  від посадового окладу.
 • установити посадовий оклад головного бухгалтера школи на 10 % нижче, ніж посадовий оклад директора школи (визначений за схемами тарифних розрядів). (Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів бюджетної сфери»).
 • проводити доплату бухгалтерам  за складність і напруженість у роботі в сумі до 50% від посадового окладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 року № 1298  « Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із змінами.
 • проводити доплату секретар-друкарці школи за складність і напруженість у роботі  до 20% від посадового окладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 року № 1298  « Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із змінами.
 • проводити доплату комірнику, кухарю, підсобному робітнику школи за складність і напруженість у роботі до 20% від посадового окладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із змінами.

Зазначені доплати встановлювати за обов’язковим погодженням з Профспілковим комітетом в межах фонду заробітної плати.                                                                                                                                     

6.1.11. Здійснювати підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників з урахуванням відповідних норм чинного законодавства, зокрема Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557.

6.1.12. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

 • заміни тимчасово відсутніх працівників, яка тривала менше двох місяців;
 • оплати праці працівників інших установ і організацій, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміні тимчасово відсутніх педагогічних працівників, яка тривала понад два місяці, оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміни за весь час фактичного виконання роботи (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.13. Якщо в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, карантин тощо), оплату праці здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що працівник виконує іншу організаційно-педагогічну роботу відповідно до його функціональних обов’язків (п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

За відсутності такої роботи оплату здійснювати відповідно до норм статті 113 КЗпП.

6.1.14. За час роботи в період канікул оплату праці педагогічних і інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу, здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, яка передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.15. Забезпечувати своєчасне й правильне встановлення та виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, звань тощо (п. 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

У зв’язку із зміною розмірів тарифних ставок і посадових окладів своєчасно видавати накази про здійснення відповідних перерахунків.

6.1.16. За роботу в шкідливих умовах праці здійснювати доплату до тарифної ставки (посадового оклад) у розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) згідно Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та  цього колективного договору за результатами атестації робочих місць.

Оцінювання умов праці на кожному робочому місці здійснювати на підставі атестації робочих місць.

Доплати, пов’язані з умовами праці, при погодинній оплаті праці нараховувати за фактично відпрацьований час на робочих місцях в умовах, що відрізняються від нормальних.

6.1.17. Передбачити в кошторисі доходів і видатків  школи:

 • кошти для преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам опорного закладу, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних та педагогічних працівників у розмірі  не менше 2% фонду заробітної плати( — п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти);
 • кошти для встановлення працівникам надбавок,преміювання за високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, за роботу в шкідливих умовах праці (п. 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Забезпечити обовязкове матеріальне заохочення (зокрема преміювання) педагогічних працівників, учні яких стали переможцями  олімпіад, конкурсів, спортивних турнірів,Конкурсу-захисту МАН,пошукових акцій і участі педагогів у конкурсах фахової майстерності на обласному,республіканському рівнях.

Преміювання директора школи проводиться на підставі наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської ради.

6.1.18. Забезпечити преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання.             (Додаток 3).

6.1.19.Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю,зразкове виконання службових обовязків відповідно до Положення.(Додаток 4).

6.1.20. Преміювання працівників здійснювати за рахунок коштів фонду матеріального заохочення, економії фонду заробітної плати, позабюджетних коштів.

Сторони домовилися про те, що утворені в результаті економії фонду заробітної плати кошти вилученню не підлягають і використовуються відповідно до цього договору.

6.1.21. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту»:

 • надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки — 10%; понад 10 років — 20%; понад 20 років — 30%;
 • допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічних відпусток;
 • щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Положення, поданого у  додатку 4 до цього колективного договору( Постанова № 898 від 05.06.2000року «Про затвердження порядку використання коштів»).

6.1.22. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також в інших випадках її збереження відповідно до чинного законодавства з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995р. № 100.

6.1.23. Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені чинним законодавством та цим колективним договором умови оплати праці .

6.1.24. Здійснювати індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням споживчих цін на товари і тарифів на послуги, а також компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати в порядку, встановленому чинним законодавством, не вимагаючи при цьому заяви працівника.

6.1.25.Забезпечити рівні права та можливості жінок та чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та реалізації положень ратифікованої Україною Конвенції МОП №100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності».

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у школі законодавства про оплату праці.

6.2.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці.

6.2.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього колективного договору, що стосуються оплати праці.

6.2.4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору з оплати праці в комісії з трудових спорів (стаття 226 КЗпП).

6.2.5. На прохання працівника представляти його інтереси щодо оплати праці в суді.

6.2.6. Звертатися до органів прокуратури щодо наявності порушень законодавства з метою забезпечення ними перевірки виконання законів на підставі заяв громадян та іншої інформації (стаття 19 Закону України «Про прокуратуру», стаття 259 КЗпП).

6.2.7. Інформувати державну інспекцію праці про факти порушень умов оплати праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про оплату праці.

 

6.3. Сторони домовилися:

6.3.1. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.

 

 

7. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

 

7.1. Директор школи зобов’язується:

7.1.1. Сприяти забезпеченню всіх працівників  школи гарячим харчуванням за місцем роботи (на умовах, яких харчуються учні 5-11 класів).

7.1.2. Створювати умови для проходження педагогами-жінками, які мають дітей віком до 14 років, курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки дистанційно.

7.1.3. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за вислугу років та за віком.

7.1.4. У разі захворювання педагогічного працівника, що виключає можливість  виконання ним професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому колективі, або у разі тимчасового переведення з певних обставин на іншу роботу зберігати за працівником попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (стаття 57 Закону України «Про освіту»).

7.1.5. Надавати бухгалтерам та працівникам  школи матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі одного посадового окладу (у межах фонду заробітної плати) на рік відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із змінами при умові  наявності коштів на оплату праці (закладених у кошторисі навчального закладу).

7.1.6. Використовувати засоби загального й спеціального фонду за призначенням відповідно до чинного законодавства. Не допускати вилучення коштів на погашення виплат, які повинні здійснюватися за рахунок загального фонду.

7.1.7. Спільно з Профспілковим комітетом ухвалювати рішення про передавання в оренду споруд, приміщень та устаткування, не допускаючи при цьому погіршення умов праці і навчання.

7.1.8. Сприяти вирішенню питань про надання пільгових путівок на лікування працівникам, які їх потребують, регіональним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.1.9. Забезпечити систематичне правове навчання працівників із залученням фахівців правозахисних та інших органів у галузі права.

7.1.10 Сприяти вирішенню питання про забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця роботи і додому працівників  школи.

 

 

7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок для організації садових товариств, городів, житлового будівництва.

     Сприяти організації санаторно-курортного лікування, відпочинку членів профспілки та їхніх сімей.

     Забезпечувати проведення «днів здоров’я», виїздів на природу тощо.

     Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені професійним, загальнодержавним святам тощо.

 Проводити дні вшанування літніх людей із запрошенням на свято ветеранів праці.

 

8. Охорона праці і здоров’я

 

8.1. Директор школи зобов’язується:

8.1.1. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором провести з ним необхідний інструктаж, роз’яснити під підпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства про охорону праці і цього колективного договору.

8.1.2. Вживати заходів для забезпечення фінансування витрат на охорону праці в розмірі не менше 0,2% фонду оплати праці  (ч. 4 стаття 19 Закону України «Про охорону праці»).

8.1.3. Створювати в школі в цілому і на кожному робочому місці зокрема безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.

8.1.4. Своєчасно вживати комплексних заходів для виконання нормативів безпеки, охорони праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж з використанням на цю мету коштів, зазначених у пункті 8.1.2 цього колективного договору.(Додаток 12).

8.1.5. Забезпечувати дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

8.1.6.  Призначити посадових осіб для забезпечення вирішення конкретних питань з охорони праці, розробити і затвердити інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; забезпечувати навчання (перенавчання) з питань охорони праці.(Додаток 7).

8.1.7. Забезпечувати належний стан будівель, споруд, приміщень, устаткування та контроль за їхнім технічним станом.

8.1.8. Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких розслідувань без участі представників Профспілкового комітету.(Додаток 5).

8.1.9. Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, та здійснювати профілактичні заходи для попередження їх.

8.1.10. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Ознайомлювати працівників з результатами атестації їхніх робочих місць під підпис. Своєчасно здійснювати доплату за несприятливі умови праці за наслідками атестації робочих місць або оцінювання умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених відповідним Переліком Галузевої угоди та Інструкцією про обчислення заробітної плати працівників освіти.(Додаток 8).

8.1.11. За погодженням з Профспілковим комітетом розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах  школи і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території закладу, в приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Безкоштовно забезпечувати працівників чинними в закладі нормативно-правовими актами з охорони праці.

8.1.12. Видавати накази з охорони праці й техніки безпеки і забезпечувати їх виконання.

8.1.13. Забезпечувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників школи, а також щорічного обов’язкового медичного огляду. Користуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку працівників, що ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, а також забезпечувати відсторонення їх від роботи без збереження при цьому заробітної плати до проходження медогляду.

8.1.14. Забезпечувати відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими у  школі.

8.1.15. Проводити навчання і перевірку знань із питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах із підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а в необхідних випадках — навчання та перевірку знань.

8.1.16. Забезпечувати навчання членів Профспілкового комітету з охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці. Звільняти їх від роботи із збереженням середнього заробітку на час навчання, а також для проведення перевірок .

8.1.17. Спільно з Профспілковим комітетом заохочувати його представників та інших працівників  школи, що брали активну участь у заходах з охорони праці.

Витрати на навчання, придбання нормативних документів з питань охорони праці, матеріальне заохочення здійснювати за рахунок роботодавця (Положення про громадський контроль з охорони праці, затверджене постановою Президії Федерації профспілок України від 6 вересня 2000 р. № П-28-13).

8.1.18. Забезпечити виконання всіх необхідних заходів для підготовки навчального закладу до роботи в зимових умовах.

8.1.19. Придбавати для куточків охорони праці засоби агітації та пропаганди передових методів роботи.

8.1.20. Забезпечувати, відповідно до затверджених норм, технічних працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.(Додаток 9).

8.1.21.Забезпечувати,відповідно до затверджених норм,технічних працівників миючими засобами.(Додаток 10).

8.1.22. Надавати представникам Профспілкового комітету всю необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, техніки безпеки, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати аргументовані відповіді в семиденний строк після отримання їх.

8.1.23. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками навчального закладу норм і правил з охорони праці та техніки безпеки під час навчально-виховного процесу, а також за використанням засобів захисту.

8.1.24. Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги потерпілим при виникненні нещасних випадків у школі.

 8.1.25. Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв’язку з нещасним  випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи (посаду) і середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або визнання його в установленому порядку інвалідом. У разі неможливості виконання потерпілим колишньої роботи забезпечити його перепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

8.1.26. Дотримуватись нормативних актів у сфері охорони праці щодо прав жінок, неповнолітніх та інвалідів.

8.1.27.Здійснювати заходи щодо профілактики ВІЛ СНІДУ та туберкульозу серед працівників опорного закладу .(Додаток 14).

 

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Забезпечувати активну участь представників профспілки з питань охорони праці, соціального страхування у вирішенні питань створення безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування при погіршенні стану здоров’я працівників.

8.2.2. Регулярно заслуховувати на засіданні Профспілкового комітету відповідних посадових осіб про стан умов та охорони праці.

8.2.3. Захищати права працівників  школи на безпечні умови праці.

При виникненні небезпеки для життя і здоров’я працівників вимагати припинення відповідних робіт.

8.2.4. Сприяти Директору школи у здійсненні заходів щодо забезпечення виконання у навчальному закладі вимог законодавства України про охорону праці і здоров’я.

8.2.5. Вносити пропозиції Директору школи про заохочення посадових осіб і працівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення умов і охорони праці з урахуванням можливостей профспілки.

8.2.6. Заохочення працівників  школи здійснювати з урахуванням дотримання ними норм і правил охорони праці й техніки безпеки під час виконання трудових обов’язків.

8.2.7. Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань.

8.2.8. Організовувати роботу для надання допомоги травмованим і хворим працівникам закладу, зокрема для отримання своєчасної медичної допомоги.

8.2.9. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань з охорони праці та організовувати відповідний контроль.

8.2.10. Перевіряти виконання  пропозицій представників профспілки з питань охорони праці, домагаючись їх реалізації.

8.2.11. Щорічно виносити на обговорення трудового колективу результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за охороною праці.

 

8.3. Працівники  школи зобов’язуються:

8.3.1. Піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку вихованців, оточуючих.

8.3.2. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з устаткуванням і технічними засобами навчання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством та керівництвом закладу порядку попередні та періодичні медичні огляди.

8.3.4. Негайно повідомляти Директора школи  про небезпеку, нещасний випадок; вживати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу допомогу потерпілим.

8.3.5. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі колективного договору.

9. Гарантії діяльності профспілки

 

9.1. Директор школи зобов’язується:

9.1.1. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть вважатися втручанням у статутну діяльність профспілки.

Створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілки і Профспілкового комітету:

 • надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань Профспілкового комітету;
 • сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;
 • безкоштовно надавати приміщення для потреб Профспілкового комітету (з опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання);
 • надавати Профспілковому комітету можливість для користування технічними засобами, засобами зв’язку, транспортом, розмножувальною технікою тощо.

9.1.2. Забезпечити голові та членам Профспілкового комітету безперешкодний доступ для спілкування з Директором школи, надавати для здійснення контролю книги наказів, трудові книжки працівників, документи щодо обліку робочого часу, відпусток, заяви й скарги працівників та книгу їх реєстрації, документи з тарифікації, атестації працівників, відомості та інші документи з питань заробітної плати тощо.

9.1.3. Надавати виключно членам профспілки вільний від роботи час, відпустку зі збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків (ч. 7 статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», стаття 151 Закону України «Про відпустки»).

9.1.4. Надавати Профспілковому комітету необхідну інформацію з питань, що стосуються змісту цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

9.1.5. Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, побутових, інших приміщень, робочих місць Профспілковим комітетом, перевіркам дотримання законодавства України про працю, охорону та оплату праці, ведення трудових книжок, надання, облік,  використання відпусток, розміщенню інформації Профспілкового комітету в приміщеннях і на території школи у доступних для працівників місцях. Своєчасно (у тижневий термін) розглядати пропозиції Профспілкового комітету про усунення виявлених ними порушень, у такий самий термін надавати Профспілковому комітету письмову відповідь щодо вжитих заходів.

9.1.6. Не змінювати умови трудового договору, не притягати до дисциплінарної відповідальності членів Профспілкового комітету, а також членів комісії з трудових спорів без згоди на це Профспілкового комітету.

9.1.7. Відповідно до письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати і перераховувати на рахунок  членські профспілкові внески не пізніше наступного за днем виплати заробітної плати дня.

9.1.8. Відраховувати профспілці кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі (не менше 0.3%) в межах фонду заробітної плати.

9.1.9. Погоджувати з Профспілковим комітетом зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами Профспілкового комітету (стаття 252 КЗпП).

 

 

 

 

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

9.2.1. Використовувати надані чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим Колективним договором права для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників школи.

 

10. Контроль і відповідальність

 

10.1. Директор школи зобов’язується:

10.1.1. В установленому законом порядку притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов’язань (положень) цього колективного договору, неналежному (невчасному) їх виконанні, порушенні законодавства про колективні договори;

10.1.2. При звільненні згідно з частиною 3 статті 38 КЗпП виплачувати працівнику вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (стаття 44 КЗпП).

 

10.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

10.2.1. Вимагати від Керівника  розірвання трудового договору (контракту) з ним, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов’язань цього колективного договору (згідно зі статтею 45 КЗпП).

 

10.3. Сторони зобов’язуються:

10.3.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього колективного договору.

10.3.2. Здійснювати контроль за виконанням цього колективного договору як самостійно кожною із Сторін, так і спільно.(Додаток 6).

10.3.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього колективного договору на зборах трудового колективу .

10.3.4. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, і встановити терміни виконання зобов’язань сторін.

10.3.5. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання зобов’язань.

10.3.6. При невчасному виконанні або невиконанні зобов’язань (положень) цього колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації положень колективного договору.

За дорученням трудового колективу,

 

                                                       

     В. о. Директора

 Литвяківської ЗОШ І – ІІІ

_____________ В. О. Одокієнко

­­­­­­­­_____________2020 р.

 

Голова профспілкового комітету

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

_______________Т. М. Неділько

_______________2020 р.

        

 

 

 

 

 

Додаток 1
до пункту 5.1.16 колективного договору

 

 

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем,
яким  надається додаткова відпустка

                                                                                                     

 

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи - 5 днів         

Бухгалтер – 5 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2
до пункту 5.1.15 колективного договору

 

 

ПЕРЕЛІК
посад, робота яких дає право на щорічну додаткову відпустку

за роботу із шкідливими й важкими умовами праці та за особливий характер праці

 

 

 

Прибиральник  службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень

та санвузлів – 4 дні

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3   

до пункту 6.1.18 колективного договору

 

 

 

 

     «ПОГОДЖЕНО»

Голова профспілкового комітету

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

________________ Т. М. Неділько 

                    

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

В.о. Директора

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

________________ В. О. Одокієнко

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

1. Загальні положення:

1.1. Положення про преміювання працівників Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ст.  розроблено відповідно до положень Кодексу законів України про працю, Закону про оплату праці, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 року за № 1130/114110. З метою стимулювання сумлінної праці працівників та визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи

1.2. Положення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості  працюючих у покращенні якості виконання посадових обов’язків, функцій та завдань.

1.3. Це Положення поширюється на всіх працівників опорного закладу, крім тих, які працюють за сумісництвом

1.4. Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору за згодою профспілкового комітету.

 

2. Порядок визначення фонду преміювання

           2.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної плати.

           2.2. Преміювання здійснюється відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи.

            2.3.Премії, що виплачуються одному працівнику,максимальними розмірами не обмежуються.

 

3. Порядок преміювання

3.1.  Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат.

3.2. Преміювання директора опорного закладу здійснюється за наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської ради Полтавської області.

3.3.  Преміювання інших працівників опорного закладу здійснюється за наказом директора опорного закладу  за погодженням з профспілковим комітетом.

 

4. Показники визначення розміру виплати одноразової премії

4.1.  Одноразова грошова премія виплачується педагогічному працівнику у розмірі:

4.1.1. за підготовку призера обласного рівня – до 1 посадового окладу;

4.1.2. за підготовку переможця обласного рівня – до 1,5 посадових окладів;

4.1.3. за підготовку призера Всеукраїнського рівня – до 2 посадових окладів;

4.1.4. за підготовку переможця Всеукраїнського рівня – до 2,5 посадових окладів;

4.1.5. за підготовку учнів, які отримали 200 балів під час зовнішнього незалежного оцінювання – до 1 посадового окладу;

4.1.6. за перемогу в обласному конкурсі «Учитель року» - до 2 посадових окладів.

 

5. Показники визначення виплати премії

5.1.  При визначенні премії директору опорного закладу враховується:

 • своєчасна та якісна підготовка навчального закладу до нового навчального року;
 • організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі;
 • систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я учнів та вихованців;
 • організація та проведення навчально-виховного процесу в закладі на високому рівні;
  1. При визначенні премії заступникам директора опорного закладу з навчально-виховної роботи враховується:
 • організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів;
 • створення належних умов щодо виконання навчальних програм;
 • якісний та дієвий контроль за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок учнів;
 • чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення охорони праці і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  1. При визначенні премії педагогу-організатору  враховується:
 • організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності класних керівників;
 • створення належних умов щодо виконання проектів виховної роботи на рівні класу та школи;
 • створення належних умов для розвитку партнерських стосунків між школою і батьками, дитячого самоврядування.
  1. При визначенні премії заступнику директора  з адміністративно-господарської роботи враховується:
 • якісна організація роботи щодо утримання приміщень навчального закладу у належному санітарно-гігієнічному стані;
 • чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження матеріальних цінностей;
 • здійснена на високому рівні робота щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року;
 • належна організація та систематичний контроль протипожежного стану навчального закладу.
  1. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам,соціально-психологічній службі враховуються наступні критерії:

№ з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Загальна кількість балів

Місце

1

Своєчасність оформлення:

 

 

 

 

· Особові справи

1

 

 

 

· класні журнали

1

 

 

 

· журнали інструктажів з техніки безпеки

1

 

 

2

Виконання річного плану роботи навчального закладу:

 

 

 

 

· проведення КТС

1

 

 

 

· проведення відкритих уроків

1

 

 

 

· проведення предметних тижнів

1

 

 

 3

Участь у загальношкільних заходах:

1

 

 

 

· День села

0,5

 

 

 

· День учителя

0,5

 

 

 

· Батьківська конференція

0,5

 

 

 

· День утворення громади

0,5

 

 

 

· Свято 8 Березня

0,5

 

 

 

· День пам’яті Чорнобиля

0,5

 

 

 

· День пам’яті

0,5

 

 

 

· Випускний вечір

0,5

 

 

 

· Інші

0,5

 

 

4

Виконавча дисципліна

 

 

 

 

· відвідування нарад ( за кожне засідання)

0,5

 

 

 

· відвідування засідань педагогічних рад ( за кожне засідання)

0,5

 

 

 

· участь у семінарах ( за кожне засідання)

0,5

 

 

 

· участь у роботі наукового товариства «Перлина»

0,5

 

 

5

Шкільна документація

 

 

 

 

· календарне планування :

 

 

 

 

               власна розробка

2

 

 

 

               друкована основа

1

 

 

 

               використання планів з попереднього року

0,5

 

 

6

Журнали ( класні, журнали додаткових індивідуальних занять та факультативів)

 

 

 

 

· своєчасність заповнення сторінок вчителями – предметниками

1

 

 

 

· своєчасне виставлення оцінок

1

 

 

 

· наповнюваність оцінками

1

 

 

 

· охайність

1

 

 

 

· дотримання методичних рекомендацій щодо ведення сторінок журналів

1

 

 

 

· своєчасна ліквідація недоліків

1

 

 

 

· ігнорування виконання наказів про результати перевірки

-1

 

 

7

Зошити

 

 

 

 

· систематичність перевірки

1

 

 

 

· оцінювання видів робіт

1

 

 

8

Щоденники

 

 

 

 

· виставлення оцінок вчителями – предметниками

1

 

 

 

· своєчасність перевірки щоденників класними керівниками та контроль за ліквідацією недоліків

1

 

 

9

Трудова дисципліна

 

 

 

 

· Добросовісне виконання обов’язків чергового вчителя

1

 

 

 

· ведення обліку робочого часу під час канікул

1

 

 

 

· порушення виконавчої дисципліни під час занять

( за кожне порушення)

-1

 

 

 

· неявка на уроки без поважної причини

( за кожен день)

-2

 

 

10

Результативність роботи

 

 

 

 

Переможець районного етапу олімпіад, конкурсів, змагань МАН

3

 

 

 

Призер районного етапу олімпіад, конкурсів, змагань, МАН

2

 

 

 

Результативність роботи вчителів за підсумками ЗНО (180-199 б) (за 1 учня)

1

 

 

 

Участь у проведенні шкільного моніторингу

1

 

 

11

Виконання громадських доручень (за кожне -1 бал)

1

 

 

Примітка. Незначне порушення відповідних критеріїв оцінюється 0 балів., за не виконання - знімається кількість балів відповідно до певного пункту.                          

Сума преміювання визначається як відсоток від посадового окладу                  

 

Високий рівень                               

            1м – 100%                            

            2-3 м – 90%                          

            4-5 м – 80%   

Середній рівень                                          

21-25 м – 40%                                              

26-30 м – 30%                                              

31 м і нижче – 25%

 

Достатній рівень

6-10 м – 70% 

11-15 м – 60%

 

            16-20 м  - 50%

 

 1. При визначенні розміру премії окремих працівників  враховується:
 • сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків;
 • дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці;
 • ініціативність у діяльності та результативність.
  1. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно до особистого внеску.
  2. Працівникам, які звільнилися з роботи в період, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються.

 

 1. Причини повного або часткового позбавлення премії

6.1.   Розмір премії зменшується за:

 • неналежне виконання посадових обов’язків;
 • порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
 • порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної етики та інші порушення;
 • наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей;
  1. Працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який суперечить нормативним актам, які регламентують роботу установи, позбавляються премії повністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

до пункту 6.1.19 колективного договору

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Голова профспілкового комітету

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

________________ Т. М. Неділько 

                    

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

В.о. Директора

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

________________ В. О. Одокієнко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків

 

            Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  05.06.2000 р. № 898 .

 1. Періодичність виплати грошової винагороди:

1.1. Виплата грошової винагороди проводиться по наслідках роботи за навчальний рік в межах фонду заробітної плати.

1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливих робіт педпрацівникам може бути видана одноразова премія, згідно наказу директора школи.

 1. Порядок визначення претендентів на отримання грошової винагороди:

2.1. Винагорода в розмірі окладу надається переможцям шкільної номінації „Учитель року”.

2.2. Визначення претендентів на отримання грошової винагороди здійснюється на основі результатів педагогічного моніторингу за навчальний рік згідно наступних критеріїв:

 

Індикатори моніторингування

Критерії оцінки (max) у балах

Навчальна діяльність

1

Ступінь навченості із предмета

- 5 - початковий якісний показник

10 – середній якісний показник

15 - високий якісний показник

2

Динаміка якості знань

-5 - негативна 

1 - збереження рівня

5 - позитивна

3

Наявність переможців у І етапі олімпіад

1

4

Наявність переможців у ІІ етапі олімпіад

І м. – 6                 IVм. - 3

ІІ м. – 5                V-VII м. - 2

ІІІ – 4                   VIII-X м. - 1

5

Наявність переможців у ІІІ етапі олімпіад

І м. – 9                 IVм - 6

ІІ м. – 8                V-VII м - 5

ІІІ – 7                   VIII-IX м. – 4

                             X м. - 3

6

Керівництво написання курсових робіт учнями

1 - роботи мають суттєві недоліки

2 - роботи мають незначні недоліки

3 - роботи не мають недоліків

(1 додатковий бал за кількість робіт)

7

Участь у МАН

районний рівень

І м. – 7

ІІ м. – 6

ІІІ м. – 5

8

Участь у МАН

обласний рівень

І м. – 10

ІІ м. – 9

ІІІ м. – 8

9

Участь у МАН

всеукраїнський  рівень

І м. – 15

ІІ м. – 14

ІІІ м. – 13

10

Пошукова робота

3 - на рівні школи

5 - районний рівень

7- лауреат обласного рівня

9 - переможець обласного рівня

11

Наявність переможців у спортивних змаганнях, творчих конкурсах районного рівня

І м. – 5

ІІ м. – 4

ІІІ м. – 3

12

Наявність переможців у спортивних змаганнях, творчих конкурсах обласного рівня

І м. – 8

ІІ м. – 7

ІІІ м. – 6

13

Наявність переможців у спортивних змаганнях, творчих конкурсах всеукраїнського рівня

І м. – 11

ІІ м. – 10

ІІІ м.– 9

14

Проведення предметних тижнів

1-2

 

Науково – методична робота

15

Учитель – переможець, призер, учасник професійних конкурсів районного рівня

І м. – 6

ІІ м. – 5

ІІІ м. – 4

16

Учитель – переможець, призер, учасник професійних конкурсів обласного рівня

І м. – 9

ІІ м. – 8

ІІІ м. – 7

17

Керівництво методичним структурами

1

18

Виступи на засіданнях методичного об’єднання, з досвіду роботи, конференціях

1

19

Участь в експериментальній діяльності

1 - епізодично

1,5 - частково

2- систематично

20

Громадська робота

1 – 3 (в залежності від обсягу та терміну виконання доручення)

21

Робота над методичною проблемою  школи

1 - епізодично

1,5 - частково

2- систематично

22

Работа зі шкільними документами

1-2

23

Трудова дисципліна

-3 - Відсутність вчителя на робочому місці;

-1 - несвоєчасний початок і закінчення уроків, несистематичне відвідування засідань педагогічної ради, методичних, об’єднань тощо;

1 – порушення відсутні

24

Виконавча дисципліна

1

Класне керівництво

25

Проведення КТС

0,5 – середній рівень

1 – вище середнього рівня

1,5 – високий рівень

2 – достатньо високий рівень

26

Участь в районних акціях

1

27

Організація екскурсій, поїздок та інше за межі школи

1 - епізодично

1,5 - частково

2- систематично

3. Для визначення суми винагороди запроваджується наступна шкала рівня педмайстерності:

 

Високий рівень                               

            1м – 100%                            

            2-3 м – 90%                          

            4-5 м – 80%   

Середній рівень                                          

21-25 м – 40%                                              

26-30 м – 30%                                              

31 м і нижче – 25%

 

Достатній рівень

6-10 м – 70% 

11-15 м – 60%                                  

16-20 м  - 50%

4. У випадку накладення на педагогічного працівника адміністративного стягнення (догана) винагорода не виплачується.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до пункту 8.1.8 колективного договору

 

 

 

Комісія по розслідуванню нещасних випадків

Голова :          Комліченко Н. Г. – заступник директора з НВР

Члени:            Юско О. О. – заступник директора з НВР

                         Кулаков А. М. – громадський інспектор

 

 

 

 

Додаток 6

до пункту 10.3.2 колективного договору

 

 

Список робочої групи по узгодженню спірних  питань та контролю за виконанням колективного договору

 

Голова профкому: Неділько Т. М.

Директор школи: Одокієнко В. О.

Заступник директора з НВР:  Комліченко Н. Г.

Члени профкому:Магомедова Н. Г., В’язінько І. І., Копайгора Н. І.

 

 

           

 

Додаток 7

до пункту 8.1.6 колективного договору

 

Громадський інспектор з охорони праці і техніки безпеки

Кулаков А. М.

 

 

           

Додаток 8

до пункту 8.1.10 колективного договору

 

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

 

Голова комісії: Одокієнко В. О.

Члени комісії: Комліченко Н. Г.,  Кулаков А. М., Неділько Т. М., Копайгора Н. І.

 

 

 

   Додаток 9

до пункту 8.1.20 колективного договору

              

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту

п/п

Професії та посади

Наявний спецодяг

Строк  експлуатації

1

Прибиральниця шкільних приміщень та  туалету

Халат

Печатки гумові

36 місяців

6 місяців

2

Кухар

3 комплекти

36 місяців

3

Оператор котельні

Спецодяг

36 місяців

4

Водій

Спецодяг

36 місяців

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до пункту 8.1.21 колективного договору

                                                                                                                                    

Перелік

професій і посад працівників, яким видаються безкоштовно знешкоджуючі миючі засоби у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин

п/п

Професії та посади

Наявність знешкоджуючих миючих засобів

Кількість в грамах на місяць

1

Водій

Мило

100

2

Кухар

Мило

200

3

Прибиральниця шкільних приміщень

Мило

100

4

Робітник по поточному ремонту

Мило

100

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Додаток 11

до пункту 8.1.18 колективного договору

 

 

Угода з охорони праці і  безпеки життєдіяльності

 

Угода

між адміністрацією  та профспілковим комітетом Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2020 – 2023  роки

 

Зміст заходів (робіт)

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Придбати для технічного персоналу спецодяг ( халати, гумові рукавиці).

Вересень - жовтень

Юско О. О.

Кривенко І. А.

2

Придбати миючі та дезінфікуючі засоби .

Липень - серпень

Юско О. О.

Кривенко І. А.

4

Заготовити пісок для посипання доріжок під час ожеледиці

вересень

 

5.

Забезпечити догляд за територією школи щодо охайного стану газонів

Квітень –

жовтень

          Юско О. О.

6

Здійснювати належний догляд за огорожею території школи

Протягом року

Юско О. О.

7.

Провести ремонтні роботи по опаленню та водопостачанню

( придбати  необхідні  матеріали  для утеплення теплотраси та для безперебійної роботи водонапірної башти).

Щорічно

Юско О. О.

8

Здійснювати утеплення вікон при підготовці до осінньо-зимового сезону

Жовтень

          Юско О. О.

9.

Поповнити  шкільні  аптечки необхідними медичними препаратами.

Постійно

Загребельна В. М.

10.

Проводити  поточний ремонт у приміщенні школи та  на прилеглій до неї території.

Постійно

Юско О. О.

11.

Забезпечити безпечний підхід до приміщення школи під час ожеледиці, заметілі.

Листопад – березень

Юско О. О.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

до пункту 8.1.4 колективного договору

 

 

 

 

        « ЗАТВЕРДЖУЮ»

 В.о. Директора

Литвяківської ЗОШ І – ІІІ ст.

________________ В.О. Одокієнко

                                                            Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганні випадкам виробничого травматизму на 2020 – 2023 рр.

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 1.  

Складати акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах підвищеної небезпеки

До 15.08

щорічно

Кулаков А. М

    

 

 

 

 

 1.  

Проводити огляд та випробування спортивного обладнання у спортивному залі та на спортивному майданчику

До 15.08

щорічно

Кулаков А. М.,

Маковський М. О.

 

 

 

 

 1.  

Проводити перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усувати виявлені недоліки; робити відповідні записи у журналі оперативного контролю

Щокварта-льно

Юско О. О.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Перевіряти:

 • стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;
 • наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

Результати перевірки оформляти актом.

Щорічно

До 05.10

 

До 05.09

 

До 10.09

 

Юско О. О.

 

Юско О. О.

 

Юско О. О.

 

 

 

 

 

 1.  

Перевіряти стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій

До 06.09

щорічно

Юско О. О.

 

 1.  

Перевіряти та ремонтувати (за потреби) системи вентиляції та кондиціювання повітря, кухонні печі

До 15.09

щорічно

Ворона І. А.

 

 1.  

Провести повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та робити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів

До 06.09

щорічно

Юско О. О.

 

 1.  

Організовувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромереж

До 15.08

щорічно

Юско О. О.

 

 1.  

Переглядати і поновлювати нормативно-правові акти навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в навчальному закладі. Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Провести практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі

2 рази на рік

Кулаков А. М.

 

 1.  

Організовувати чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки на об'єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходів

Постійно під час масових заходів

Юско О. О.

 

 1.  

Контролювати ведення журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Контролювати ведення журналу обліку присвоєння І кваліфікаційної групи електробезпеки неелектротехнічному персоналу навчального закладу

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

На видних місцях та біля телефонів мати таблички із зазначенням номерів телефонів термінового виклику

Постійно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Здійснювати вибірковий ремонт системи освітлення навчального закладу

Щорічно

Юско О. О.

 

 1.  

Перевіряти та ремонтувати (за потреби) котельні

Перед початком опалюваль-ного сезону

Юско О. О.

 

 1.  

Скласти та затвердити угоду з охорони праці на календарний рік

Січень

щорічно

Неділько Т. М.

Одокієнко В. О.

 

 1.  

Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі потреби, закінчення гарантійного терміну експлуатації, проводити заміну вогнегасників.

Щомісяця

Юско О. О.

 

 1.  

Проводити місячник з вивчення Правил дорожнього руху

Березень

щорічно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Організовувати зустріч учнів з працівниками пожежної охорони

Жовтень, квітень

щорічно

Перевозна Т. М.

 

 1.  

Проводити Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності

Березень

щорічно

Кулаков А. М.

 

 1.  

Поновлювати інформаційні стенди з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Грудень

щорічно

Кулаков А. М.

 

 

 

 

                                             Додаток 13

до пункту 6.1.8  колективного договору

 

 

 

Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників

на 2020 – 2023 рр.

 

                                                               

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. Директора школи

 

 ___________    В.О. Одокієнко

 

Перспективний план-графік

проходження курсової перепідготовки вчителями  Литвяківської  ЗОШ І – ІІІст.

протягом 2019 – 2023 р.р.

Прогнозовані терміни проходження курсової перепідго-

товки

по рокам

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Предмет, який викладає

Рік проходження попередньої курсової пере-

підготовки

Рік проходження чергової атестації,

категорія

2019

Кулик Вікторія Анатоліївна

Біологія

Проходить вперше

спеціаліст

2020

Одокієнко Валентина Миколаївна

Математика

2018

 

Вища, 2021

Ярута Світлана Олександрівна

Зарубіжна література

2018

 

Перша, 2021

2021

Одокієнко Валерій Олексійович

Фізика

2017

 

Вища, 2021

Перевозна Тетяна Миколаївна

Музичне мистецтво

2017

 

Перша, 2021

Галич Марина Володимирівна

Початкові класи

2017

 

Друга, 2021

2022

Неділько Тамара Михайлівна

Початкові класи

2016

 

Вища, 2022

2023

Магомедова Наталія Володимирівна

Початкові класи

2015

Перша, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

 

              «ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. Директора

Литвяківської ЗОШ І-ІІІ ст.

________________ В. О. Одокієнко

 

ПРОГРАМА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІД

на 2020 – 2023 рр.

Епідемія ВІЛ/ СШД є однією з найбільш серйозних загроз для соціально-економічного розвитку людства. В країнах, де захворювання набуло найбільшого поширення, воно принесло значні страждання людям, знищило численні трудові ресурси, підірвало економіку, загрожує стабільності суспільства. Епідемія в багатьох країнах суттєво вплинула на безпеку бізнесу, багато підприємств зазнали значних фінансових, соціальних втрат. ВІЛ/СШД також позначається на основних трудових правах. Пов'язаних передусім з ризиком дискримінації та дискредитації ВІЛ - інфікованих працівників.

Розуміючи те, що темпи поширення епідемії ВІЛ/СНІД в Україні є однією з найбільших в Європі, що ВІЛ/СНІД як і інша хвороба може вразити будь-якого працівника не залежно від соціального або матеріального статусу, а також те, що інфікування ВІЛ можна попередити за умов доброї поінформованості та безпечної поведінки, створений цей документ, який стосується всіх працівників управління праці та соціального захисту населення і територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян.

Ми, що нижче підписалися, констатуємо, що основними принципами, яких дотримуватимуться усі працюючі школи, є такі:

 1. До працівників,  не  залежно  від  того  чи  вони  є ВІЛ-інфікованими чи вважаються такими, не застосовуватиметься дискримінація при прийомі на роботу, просуванні по службі, оцінці трудового вкладу і виконанні службових обов'язків.
 2. Тестування на ВІЛ-інфекцію не є обов'язковою умовою для прийому на роботу.
 3. Конфіденційність.   Будь-яка   інформація   про   стан   здоров'я   працівників управління зберігається в суворій таємниці і не підлягає розголошенню.
 4. Адміністрація гімназії бере на себе зобов'язання щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці для всіх працівників. Ми виходимо з того, що відповідно до наукових даних люди з ВІЛ/СШД не несуть загрози інфікування через контакти на робочому місці при виконанні службових обов'язків та спільне користування побутово-гігієнічними приміщеннями.
 5. Всі   працівники  гімназії  повинні   підтримувати   рівні   робочі   стосунки з працівниками,   які   вражені  ВІЛ/СШД.   Працівники,   котрі   відмовляються працювати  разом,  отримувати  послуги з  боку  інфікованих працівників, принижують або якимось іншим чином дискримінують ВІЛ- інфікованих працівників, підлягатимуть дисциплінарним стягненням.

 

Заходи  профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Не допускати проведення будь-яких заходів дискримінаційного характеру стосовно ВІЛ-інфікованих працівників або постраждалих від СНІДу. Зокрема не відмовляти у прийомі найманим працівникам через наявність у них ВІЛ-статусу; не звільняти з роботи ВІЛ-інфікованих працівників через їх статус; не вимагати довідку про проходження тестування на ВІЛ

Постійно

Директор школи

2.

Проводити  навчальний  семінар для працівників гімназії з питань профілактики ВІЛ/СНІДу

1 раз на рік

Директор школи,

голова профкому

3.

Надавати необхідну юридично-консультаційну допомогу працівникам, які є ВІЛ-інфікованими, та членам їх сімей щодоСНІДу,туберкульозу

Постійно

Директор школи,

голова профкому

4.

Організовувати лекції, бесіди для працівників школи з питань

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу

1 раз на рік

Директор школи,

голова профкому

5.

Організовувати щорічне флюорографічне обстеження працівників

1 раз на рік

Директор школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. Директора школи

_______________В. О. Одокієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШКІЛЬНОГО

ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЛИТВЯКІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Литвяки

2020

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 1. Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів, пов’язаних з середньою освітою, з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.
 1. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладів освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних  закладах. Зазначені норми  закріплені в Типових  правилах  внутрішнього  розпорядку, у відповідності з  якими  трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього  розпорядку.
 1. Трудова дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 1. Правила погоджені з профспілковим комітетом затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи школи. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору (контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

2.2 При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи у 2-х примірниках:

 • трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;
 • заява;
 • лист обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;
 • свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);
 • ідентифікаційний код;
 • паспорт;
 • медична книжка, оформлена у встановленому порядку.

Копії наданих документів завіряються директором школи і  залишаються в особовій справі працівника.

2.3 Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок приймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом МОН України від 5 серпня 1993 року № 293.

2.4. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Приймаючи на роботу працівника або переводячи в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його  необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої  санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

2.6. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

2.7. Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під розписку. Працівник підписується у наказі про ознайомлення з Правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими обов’язками, Статутом школи.

2.8. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

2.9. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

2.10. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на  уповноважену директором школи особу

2.11. Припинення трудового договору можливо лише на підставах, передбачених законодавством. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на не визначений строк, попередивши про це адміністрацію школи письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин адміністрація повинна розірвати договір у строк, про який просить працівник. Після закінчення зазначених строків попередження, працівник має право припинити роботу, а адміністрація школи зобов’язана видати йому трудову книжку і провести з ним розрахунок.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

3.1. Працівники школи зобов’язані:

 • Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 56 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи, Статут школи, посадову інструкцію.
 • Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
 • Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна.
 • Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території школи.
 • Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

3.2. Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, відповідального за допризовну підготовки юнаків, завідуючих майстернями, керівників гуртків, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.

3.3. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій  робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку.

3.4. Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

3.5. Обов’язки вчителів:

 • Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією.
 • Приймати участь у нарадах, педрадах, засіданнях, методичних об’єднаннях та інших заходах школи.
 • Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.
 • Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.
 • Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.
 • При організації харчування вчитель супроводжує учнів в їдальню, контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.
 • Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
 • Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
 • Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.
 • Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3 – 11 кл.).
 • Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель  заносить  в класний журнал і щоденник учня (3 – 11 кл.).
 • Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.
 • Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
 • Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
 • Учитель повинен на вимогу адміністрації школи або голови методичного об’єднання кафедри, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 • Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання столів.
 • Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.
 • Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками.
 • Класні керівники терміново повинні вжити заходи по з’ясуванню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.
 • Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.
 • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

3.6. Обов’язки чергових вчителів:

 • Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.
 • Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом.
 • Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.
 • Чергові  слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.
 • Після закінчення чергування відповідальний черговий передає школу черговому адміністратору.
 • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

4.1. Адміністрація школи зобов’язана:

 • Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.
 • Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 • Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.
 • Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.
 • Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.
 • Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток.
 • Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
 • Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітників та учнів.
 • Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові  та  безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.
 • Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.
 • Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу.
 • Організовувати гаряче харчування учнів.
 • Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 • Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.
 • Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.
 • Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

4.2. Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Час початку роботи:

 • чергового вчителя – о 0800
 • чергового адміністратора – о 0800
 • вчителів школи – о 0800 або не менше ніж за 20 хвилин до початку уроку.

Регламент проведення уроків та перерв:

 • Для учнів 5 – 11-х класів тривалість уроків 45 хв:

                                                                                                      Перерви

1-й урок                                  0830-0915                                       0915-0925

2-й урок                                  0925-1010                                       1010-1020

3-й урок                                  1020-1105                                       1105-1125

4-й урок                                  1125-1210                                       1210-1220

5-й урок                                  1220-1305                                       1305-1315

6-й урок                                  1315-1400                                       1400-1410

7-й урок                                  1410-1455                                      

 • Для учнів 1-х класів тривалість уроків 35 хв:

                                                                                                      Перерви

1-й урок                                  0830-0905                                       0905-0925

2-й урок                                  0925-1000                                       1000-1025

3-й урок                                  1025-1100                                       1100-1125

4-й урок                                  1125-1200                                       1200-1220

5-й урок                                  1220-1255                                      

 • Для учнів 2 – 4-х класів тривалість уроків 40 хв:

                                                                                                      Перерви

1-й урок                                  0830-0910                                       0905-0925

2-й урок                                  0925-1005                                       1005-1025

3-й урок                                  1025-1105                                       1105-1125

4-й урок                                  1125-1205                                       1205-1220

5-й урок                                  1220-1300                                      

 

Кожен урок починається і закінчується дзвоником.

Роботу керівників, секцій та інших видів позаурочної діяльності проводити за розкладом, протягом від 45 хвилин до 1,5 годин (згідно окремого плану позакласної роботи).

Різні збори та засідання (педагогічної ради, батьківські збори, засідання шкільних органів самоврядування) проводяться за календарним планом, затверджуваним директором у встановлені дні та години.

Розклад уроків, виховної роботи, позакласних занять, робота гуртків повинні бути вивішені на інформаційному стенді.

Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора школи (Наказ про затвердження режиму роботи школи ).

Позакласні заняття з предметів, факультативи, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим відповідно на І і ІІ півріччя.

 • Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим на І і ІІ півріччя.
 • Робочий час окремих категорій працівників розподіляється таким чином:
 • заступник з господарської частини – 8 годин;
 • бібліотекар – 48 хвилин (0,1 ставки у випадку суміщення посад); 4 години;
 • сторож – 8 годин;
 • Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом директора школи з дозволу профспілкового комітету.

5.2. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.3. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік.

5.4. Працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіка роботи;
 • продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов'язків.

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:

 • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 • оголошення подяки;
 • премія;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

6.2. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

6.3. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення.

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з засобів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про  працю України ( 322-08 ).

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після  виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

7.5. Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.6. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

7.7. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

7.8. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

7.9. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету школи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

7.10. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

7.11. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

7.12. Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

7.13. Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

 

VІІІ. ТЕРМІН ДІЇ

 

8.1. Укладені Правила набирають чинності з моменту затвердження наказом по школі і діють до укладення нових або перегляду цих Правил.

8.2. У разі реорганізації закладу, Правила зберігають чинність протягом строку, на який їх укладено, або можуть бути переглянуті за згодою колективу.

8.3. У разі ліквідації закладу Правила зберігають чинність протягом усього строку проведення ліквідації.

8.4. У разі зміни роботодавця чинність Правил зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

 

 

 

 

Наверх ↑