КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та трудовим колективом ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАСУЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ на 2019-2023 роки

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                 СХВАЛЕНО

Загальними зборами трудового колективу

відділу житлово-комунального господарства,

архітектури та містобудування виконавчого комітету

Засульської сільської ради Полтавської області

протокол № 1 від 19.09.2019р.

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом 

ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАСУЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 на 2019-2023 роки

 

с. Засулля

2019р.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

ШТАТНИЙ РОЗПИС відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 2

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ про оплату праці стимулювання праці та соціальні гарантії відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 4

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 5

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 6

ЗАХОДИ щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

Додаток 7

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Мета укладення колективного договору.

 

1.1 Цей колективний договір укладено з метою регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу  і адміністрації відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради (далі- Відділ) з питань, що є предметом цього договору.

1.2 Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших актів законодавства.

1.3 Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи Відділу, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 

 1. Сторони колективного договору та їх повноваження

 

2.1  Сторонами цього колективного договору є:

адміністрація, в особі начальника Відділу- Пархоменка Геннадія Миколайовича; трудовий колектив, в особі представника трудового колективу.

2.2 Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначені чинним законодавством, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони адміністрації, визначених цим договором.

2.3 Трудовий колектив має повноваження, визначені чинним законодавством, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань трудового колективу, визначених цим договором.

2.4 Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

2.5 Сторони оперативно вживатимуть заходи щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів у ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 
3. Сфера дії колективного договору
3.1 Положення цього договору поширюються на всіх працівників Відділу, у тому числі на тих, яких було прийнято на роботу протягом дії колективного договору.

3.2 Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

3.3 Жодна зі сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання взятих зобов’язань за договором.

3.4 Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (6 додатків).

 

4. Термін дії колективного договору та набрання ним чинності

4.1 Договір укладено на п’ять років, який набирає чинності з дня підписання його сторонами та діє до укладення нового.

 

5. Порядок внесення змін та доповнень до колективного договору

 

5.1 Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку, відповідно до змін у чинному законодавстві України з питань, що є предметом цього колективного договору, а також за ініціативою однієї зі сторін після проведення переговорів та досягнення взаємної згоди.

5.2 Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів та надсилає свої пропозиції, що розглядаються в п’ятиденний термін з дня їх отримання іншою стороною.

5.3 Зміни та доповнення набирають чинності, як додаток до колективного договору, після його затвердження і підписання на спільному засіданні сторін.

 

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників Відділу

 

6.1 Адміністрація зобов’язується забезпечити ознайомлення з колективним договором всіх працівників Відділу, а також новоприйнятих працівників.

 

7. Реєстрація колективного договору

 

7.1 Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

                                   ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК УСТАНОВИ

 

 1. Адміністрація зобовязується:

 

 1. Забезпечити планування роботи Відділу та своєчасне доведення планів до працівників.
 2.  Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці у межах бюджетних асигнувань.
 3.  Проводити систематичну роботу щодо підвищення рівня технічного оснащення Відділу у межах бюджетних асигнувань.
 4.  Розробити та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення якості праці, раціонального та бережливого використання виробничих ресурсів.
 5.  Організовувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань удосконалення роботи Відділу.
 6.  Вживати заходи щодо запобігання випадкам порушення трудової дисципліни.

 

 1. Трудовий колектив зобов’язується:
  1. Сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасно виконувати отримані доручення.
  2.  Утримувати робоче місце у належному стані..
  3.  Дотримуватися правил та інструкцій з охорони та гігієни праці, техніки пожежної безпеки.
  4.  Вживати заходи щодо усунення причин, які перешкоджають нормальній роботі, запобігати виникненню аварійних ситуацій.

РОЗДІЛ III

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Адміністрація зобов’язується:

 

 1.1  Інформувати працівників у випадку ліквідації або реорганізації Відділу з наданням інформації про заплановані адміністрацією заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки запланованих звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, за два місяці до події,  відповідно до п.2 ст.49 КЗпП України.

1.2 Гарантувати дотримання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку із ліквідацією або реорганізацією, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.

 

РОЗДІЛ ІV

ОПЛАТА ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

 1. Адміністрація зобовязується:

 

 1. Забезпечити рівні права та можливості  жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та реалізації положень ратифікованої Україною Конвенції  МОП      № 100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності» оплату праці працівників Відділу у порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 2. Проводити виплату працівникам заробітної плати, яка складається з посадового окладу, надбавки до посадового окладу у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України залежно від рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування, а також доплат та премій.
 3. Встановити посадові оклади працівників відповідно до штатного розпису Відділу (копія наведена у додатку 1). Розміри посадових окладів працівників зазначаються у схемі посадових окладів працівників зазначаються у схемі посадових окладів Відділу (додаток 2) .

    Умови оплати праці, порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги працівникам Відділу визначається чинним законодавством та Положенням про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії працівників Відділу (додаток 3).

 1. Здійснювати преміювання працівників у порядку та на умовах, визначених у Положенні про преміювання працівників Відділу (додаток 4).
 2. Своєчасно проводити індексацію заробітної плати у порядку, визначеному законодавством.
 3. Виплачувати заробітну плату два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів,: за першу половину- 15 числа, остаточний розрахунок – 30 (у лютому – 28) числа поточного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.
 4. Проводити виплату заробітної плати за першу половину місяця у розмірі 60% від суми посадового окладу з надбавкою за ранг та надбавкою за вислугу років.

 

 

 1. Щомісяця повідомляти у письмовій формі кожному працівнику дані щодо загальної суми заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розмірів і підстав відрахувань та утримань із заробітної плати, суми заробітної плати, що належить до виплати у звітному місяці.
 2. Про всі зміни в умовах оплати праці, повідомляти працівників не пізніше, ніж за 2 місяці до їх введення.
 3. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрати частини заробітної плати у зв’зку із порушенням строків її виплати.

 

 1. Трудовий колектив зобовязується:

 

 1. Сумлінно, своєчасно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу та творчість в межах своєї компетенції.
 2. Здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства з питань оплати праці, своєчасності її виплати, з метою захисту власних інтересів.

 

РОЗДІЛ V
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

         

1. З метою створення умов праці і повноцінного відпочинку працівників Відділу, адміністрація зобов’язується забезпечити дотримання таких норм:

1.1 Тривалість щорічної основної відпустки та додаткових щорічних відпусток встановлюється у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про відпустки».

1.2 Черговість надання відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з трудовим колективом і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіка ураховуються інтереси Відділу, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

 1.3 Період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і адміністрацією, яка зобов’язана повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

1.4 Право працівника на щорічні основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»)

1.5 У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, визначених частиною сьомою статті 10 Закону України «Про відпустки».

 

 

1.6 Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року.

 1.7 Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з щорічною відпусткою або окремо від неї.

 1.8 Щорічна відпустка за ініціативою адміністрації, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмової згоди працівника та за погодженням з уповноваженим трудового колективу у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному перебігу роботи Відділу. У разі перенесення новий термін надання щорічної відпустки встановлюється за згодою між працівником і адміністрацією.

1.9 Забороняється ненадання щорічної основної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд.

1.10  У разі необхідності залучення працівників для виконання службових обов’язків у святкові та неробочі дні, надавати працівнику за його бажанням відповідну кількість вільних від роботи днів, або компенсувати в іншому,  встановленому законодавством порядку.

1.11  При звільненні працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні основної та додаткової щорічної відпустки ( ст. 8 КЗпП України, ст. 24 ЗУ «Про відпустки»).

 

 1. Трудовий колектив зобовязується:

 

            2.1. Дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку (додаток 5), своєчасно виконувати доручення адміністрації, свої трудові та функціональні обов’язки.

РОЗДІЛ VI

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

 

1. З метою оздоровлення працівників, зниження захворюваності, скорочення трудових витрат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за хворобою адміністрація зобов’язується:

1.1  Вживати заходи щодо усунення виробничих ситуацій, що можуть нести загрозу здоров’ю працівників.

1.2  Вживати заходи щодо безпечної роботи з комп’ютерною технікою, знизити до мінімуму інтенсивність випромінювання екранів комп’ютерів.

1.3  Не допускати залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3-х років до понаднормових робіт, робіт у вихідні дні, і направлення їх у відрядження без їхньої згоди.

 

 

 

2. Трудовий колектив зобовязується:

 

2.1 Дбайливо ставитися до власного здоров’я, вживати заходи щодо підтримання його у нормальному функціональному стані, достатньому для ефективного виконання службових обов’язків, шляхом раціонального використання часу, відведеного для відпочинку та харчування.

 

РОЗДІЛ VII

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

 

1. З метою соціального захисту працівників Відділу, отримання ними страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообовязкового державного соціального страхування,  адміністрація зобов’язується:

1.1 Надавати працівникам вільний протягом робочого дня час для проходження медичного огляду, отримання медичної допомоги.

           1.2 Здійснювати у встановленому законодавством порядку сплату єдиного соціального внеску, нарахованого на фонд оплати праці працівників Відділу, кожен з яких підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

           1.3 Забезпечити, у межах наявного обсягу бюджетних асигнувань, проведення медичних оглядів працівників та фінансування, у разі потреби, відповідних оздоровчих заходів, за результатами періодичних медичних оглядів (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

           1.4   Надавати працівникам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 зі змінами). 

РОЗДІЛ VIII

ОХОРОНА ПРАЦІ

         

 1. Адміністрація зобов’язується :

 

1.1 Створювати на кожному робочому місці умови праці згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці, а також забезпечити дотримання прав кожного працівника на безпечні умови праці.

1.2  Розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

 

 

1.3 Направляти працівників на медичний огляд відповідно до плану-графіка проведення медичного огляду і здійснювати контроль за його дотриманням.

1.4 Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

1.5 При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду ( ст. 17 ЗУ «Про охорону праці»).

1.6 Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження медичного огляду.

          1.7 Проводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до ст. 17 ЗУ «Про охорону праці».

           1.8 Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань ( ст. 44 Кодексу законів про працю України).

 1.9  Проводити навчання працівників з питань охорони праці.

 1.10 Здійснювати заходи щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед працівників Відділу (додаток 6).

           2. Трудовий колектив зобов’язується :

 

2.1 Проходити в установленому порядку та у визначений термін профілактичний медичний огляд.

2.2 Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

 2.3  Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

2.4  Дбайливо та раціонально використовувати майно, не допускати його пошкодження чи знищення.

 

РОЗДІЛ ІX

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю та його виконанням сторони зобов’язуються:
  1.    Забезпечити здійснення контролю за виконанням умов договору.
  2. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

 

 1. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення.
 2.  У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 3. Спори ( конфлікти ), що можуть виникнути у зв’язку з виконанням колективного договору, підлягають вирішенню в установленому порядку відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів ).
 4.  Колективний договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін та в управлінні соціального захисту населення Лубенської районної державної адміністрації.

 

 

 

 

      Начальник відділу                                                           Пархоменко Г.М.

 

      М.П.

 

      Представник трудового колективу                                  Ловягіна О.М.

 

     

        19.09.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Штатний розклад

відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад

(грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами

(грн.)

1

2

3

4

5

 

1

 

Начальник відділу

 

1,0

 

6800,00

 

6800,00

 

2

 

Головний спеціаліст-бухгалтер

 

1,0

 

4700,00

 

4700,00

 

3

 

Головний спеціаліст

 

 

1,0

 

4700,00

 

4700,00

 

4

 

Головний спеціаліст

 

1,0

 

4700,00

 

4700,00

 

5

 

Провідний спеціаліст

 

1,0

 

4400,00

 

4400,00

 

6

 

Провідний спеціаліст

 

1,0

 

4400,00

 

4400,00

 

 

Усього за посадовими окладами

 

6,0

 

х

 

29700,00

 

 

Додаток 2

          Схема посадових окладів

відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

 

№ з/п

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн.

1

2

3

 

1

 

Начальник відділу

 

6800,00

 

2

 

Головний спеціаліст-бухгалтер

 

4700,00

 

3

 

Головний спеціаліст

 

 

4700,00

 

4

 

Головний спеціаліст

 

4700,00

 

5

 

Провідний спеціаліст

 

4400,00

 

6

 

Провідний спеціаліст

 

4400,00

 

Додаток 3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці та соціальні гарантії відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про умови оплати праці та преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради (далі – Положення) розроблено з метою впорядкування системи оплати праці, посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників, заохочення їх до сумлінної праці залежно від ініціативи, творчої активності, якості виконання посадових обов’язків, особистого вкладу в загальні результати роботи, відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», інших законодавчих та нормативних документів з питань оплати праці, умов преміювання і надання матеріальної допомоги.

2. Положенням визначаються умови оплати праці, порядок встановлення доплат і надбавок, преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради.

3. Джерелом формування фонду оплати праці працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради. Фонд оплати праці працівників Відділу формується відповідно до вимог чинного законодавства та затверджується рішенням сесії сільської ради.

4. Посадові оклади працівників Відділу встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Встановлення доплат та надбавок до посадових окладів, преміювання, виплата матеріальної допомоги посадовим особам Відділу здійснюється за наказом начальника відділу.

8. Дія Положення поширюється на всіх працівників Відділу.

9. Трудові спори, пов’язані з оплатою праці, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

 

                   II. Встановлення доплат і надбавок

 1. Встановлення доплат за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок проводиться відповідно до чинного законодавства України.
 2. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи посадовим особам Відділу встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи та вислугу років в межах затвердженого фонду оплати праці за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.
 3. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання посадових обов’язків, а також з урахуванням ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.
 4. Конкретний розмір надбавки визначається з урахуванням трудового внеску працівника, важливості та обсягів виконуваних робіт, творчої ініціативи, рівня кваліфікації, вміння самостійно приймати рішення, якісно виконувати планові та додаткові завдання.
 5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни встановлена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

 

                III. Порядок надання матеріальної допомоги

 1. Працівникам Відділу у межах загального фонду оплати праці надається матеріальна допомога:
 • для вирішення соціально-побутових питань (Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268);
 • для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (ст.21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268).
 1. Матеріальна допомога надається в розмірах визначених законодавчими актами.
 2. Наказ щодо виплати матеріальної допомоги видається на підставі особистої заяви працівника Відділу.

 

VI. Порядок визначення фонду преміювання

Преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради здійснюється відповідно до Положення «Про порядок преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради» (додаток 5).

 

 

                                                                                                   Додаток 4

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

Положення «Про порядок преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради»(далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів» та рішення чергової двадцятої сесії Засульської сільської ради сьомого скликання від 16.01.2017 року «Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників апарату та структурних підрозділів виконавчого комітету Засульської сільської ради».

Положення розроблене з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради, стимулювання їх праці та ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

Дія цього положення поширюється на всіх працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради.

 1. Загальні положення
  1. Преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положенням про відділ житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.
  2. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань з нагоди державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія у кожному конкретному випадку за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1 Фонд преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради утворюється в межах коштів передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

2.2 На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти від економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

 

 

                                         3. Показники преміювання і розмір премії

3.1.Преміювання працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків.

3.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактичного відпрацьованого часу за наявності фонду преміювання.

3.3. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

3.4. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я, залишилися в трудових відносинах з відділом.

3.5. Працівникам, яким винесена догана, премія не сплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

3.6. Показники зниження або позбавлення премії за:

- невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва сільської ради та начальника відділу;

- несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян;

- порушення строків розгляду документів;

- порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення.

3.7. Показники додаткового збільшення розміру премії за:

- виконання додаткових завдань;

- ініціативність, творчий підхід у роботі;

- удосконалення стилю й методів роботи.

                                       

4. Порядок преміювання

4.1. Головний спеціаліст - бухгалтер, що проводить нарахування заробітної плати, щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання та подає на розгляд начальнику відділу.

4.2. Встановлення або позбавлення премії працівникам відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради зазначаються в наказі про преміювання.

4.3. Розмір щомісячної премії начальника відділу визначається розпорядженням сільського голови.

4.4. Виплата премій проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами в межах затвердженого фонду оплати праці.

4.5.Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

 

 

 

 

Додаток 5

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку трудового колективу

працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та         містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 

 1. Загальні положення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Правила регулюють трудові відносини між власником і працівниками Відділу і сприяють виконанню основних завдань і функцій Відділу, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виробничої дисципліни, раціональному використанню робочого часу. Питання, пов’язані з застосуванням цих Правил, вирішуються начальником Відділу у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.

 

 1. Порядок прийняття та звільнення працівників.

 

          При влаштуванні на роботу працівники зобов’язані подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Особи, які вперше звернулися на роботу і не мають трудової книжки повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту.

           За згодою начальника відділу працівник пише заяву про прийняття його на роботу яка оформляється наказом, де вказується посада згідно штатного розпису і дата з якої працівник приступає до виконання своїх обов’язків.

           До початку роботи керівник зобов’язаний:

 • ознайомити працівника з умовами праці;
 • провести інструктаж з питань пожежної безпеки;
 • провести інструктаж з питань охорони праці;
 • роз’яснити його права та обов’язки.

   Звільнення працівника оформляється наказом за заявою. У день звільнення працівникові видається трудова книжка з записами у ній та здійснюються відповідні розрахунки.

 1. Основні обов’язки працівників

     Працівники відділу зобов’язані:

працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження начальника відділу, а також обов’язки

(функції), визначені посадовими інструкціями;

постійно вдосконалювати організацію своєї праці;

підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;

дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, інформувати про це начальника відділу;

утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не курити у службових приміщеннях;

ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню сприятливого психологічного клімату у колективі.

4.Основні права працівників

Працівники мають право:

 • на отримання заробітної плати відповідно до посади ( роботи );
 • на просування по службі згідно з чинним законодавством з урахуванням кваліфікації та здібностей і виконання службових обов’язків;
 • на безпечні та належні умови праці;
 • на соціальний і правовий захист;
 • захист своїх законних прав і інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.Основні обов’язки керівництва

Начальник відділу зобов’язаний:

 • правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним працівником робоче місце, створити для них безпечні і здорові умови праці;
 • забезпечувати працівників обчислювальною та іншою технікою, необхідними для роботи матеріалами і приладами;
 • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах особистої праці, видавати заробітну  плату в установлені строки;
 • постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та  виконавчої дисципліни;
 • неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають  нормальній роботі працівника;
 • забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;
 • уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм у встановленому  порядку матеріальну допомогу.

 

 

6.Робочий час і його використання.

 ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ СТАНОВИТЬ 40 ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ З ДВОМА ВИХІДНИМИ ДНЯМИ (СУБОТА І НЕДІЛЯ). ЧАС ПОЧАТКУ І ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ТАКИМИ:

           -початок роботи – о 8 годині 00 хвилин;

-закінчення роботи – о 17 годині 00 хвилин, у п’ятницю – о 15 годині 45 хвилин;

-перерва на відпочинок і харчування 45 хвилин (з 12.00 до 12.45).

          Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину (ст.53 КЗпП).

Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, для виконання громадських доручень, що не пов’язані з діяльністю відділу. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіка. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (ст.12 Закону України «Про відпустки»).

За рішенням начальника відділу працівники можуть бути відкликані  з щорічної відпустки за їх згодою лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як з ініціативи керівника так і на вимогу працівника відповідно до чинного законодавства України. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і начальником відділу.

За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати строком до 15 календарних днів на рік (ст.26 Закону України «Про відпустки»).

 

 1. Заохочення та успіхи в роботі.

За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

 • оголошення подяки;
 • виплата грошової премії;
 • нагородження цінним подарунком.

Заохочення оголошується наказом, доводиться до відома всього колективу і заноситься до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення. За особливі трудові досягнення працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

 1. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежного виконання покладених на них трудових обов’язків, перевищення повноважень. За кожне порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як догана, звільнення з роботи.

Перед застосуванням дисциплінарного стягнення начальник відділу зобов’язаний вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.

 Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під розписку. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного  стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Упродовж строку чинності дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими Правилами, до працівника не застосовується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

Заходи щодо профілактики ВІЛ /СНІДу та туберкульозу серед працівників відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради

 на 2019-2023 роки.

 

п/п

Зміст заходів

Термін

   виконання

Відповідальний

11.

Проводити роз’яснювальну роботу у формі бесід, лекцій, переглядів документальних та художніх фільмів щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

Постійно

Адміністрація відділу

2.

Розповсюджувати інформаційні матеріали(буклети, листівки, плакати) з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

1 раз на рік

Адміністрація відділу

4.

Організовувати щорічне флюрографічне обстеження працівників

1 раз на рік

Адміністрація відділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑