Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради

Версія для друкуВерсія для друку

 

                                                        Схвалений

                                                       загальними зборами трудового

                                                        колективу

                                                        “ 27 ” лютого 2020 р.

 

     

                                                                       

 

 

 

                         КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та уповноваженим

трудового колективу працівників

Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради»

на період з 2020 по 2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Засулля

Лубенський район

Полтавська область

2020 р.

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

РОЗДІЛ ІІ           ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

РОЗДІЛ III          ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КЗ ЦНСП ЗАСУЛЬСЬКОЇ С/Р

 

РОЗДІЛ IV     ОПЛАТА ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

 

РОЗДІЛ V          ВІДПУСТКИ

 

РОЗДІЛ VI        МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

РОЗДІЛ VII       УМОВИ ПРАЦІ І ОХОРОНА ПРАЦІ

 

РОЗДІЛ VIII   ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ТРУДОВОГО              КОЛЕКТИВУ

 

РОЗДІЛ IХ        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ І НЕВИКОНАННЯ  КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

 РОЗДІЛ X         ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради»

 

Додаток 2

Положення про оплату праці працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради»

 

Додаток 3

Положення про преміювання працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської  ради»

 

Додаток 4

Додаткові оплачувані відпустки працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради»

 

Додаток 5

Заходи профілактики ВІЛ (СНІДУ) та туберкульозу

 

Додаток 6

Перелік професій і посад працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради», яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття, засоби пересування  та інші матеріальні активи

 

Додаток 7

Штатний розпис на 2020 рік

 

Додаток 8

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

                                       

РОЗДІЛ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Мета укладення колективного договору.

Цей колективний договір укладено з метою регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу Комунального закладу «Центр  надання соціальних послуг Засульської сільської ради» (далі КЗ ЦНСП Засульської с/р).

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших актів законодавства.

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи КЗ ЦНСП Засульської с/р, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

2. Сторонами цього колективного договору є:

—Адміністрація КЗ ЦНСП Засульської с/р в особі директора- -Векленко Любові Михайлівни.

—Уповноважений трудового колективу працівників КЗ ЦНСП Засульської с/р в особі Романенко Олени Устимівни.

3. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

 4. Цей колективний договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства України, на підставі якого здійснюється регулювання відповідних виробничих, трудових і соціально-економічних відносин у трудовому колективі КЗ ЦНСП Засульської с/р.

5. Умови колективного договору поширюються на всіх працівників КЗ ЦНСП Засульської с/р, в тому числі на тих, яких було прийнято на роботу протягом дії колективного договору, і є обов’язковими для сторін, що його уклали.

6. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.

7. Колективний договір продовжує діяти доти доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір.

8. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку відповідно до змін у чинному законодавстві України з питань, що є предметом цього колективного договору, а також за ініціативою однієї зі сторін після проведення переговорів та досягнення взаємної згоди, і набувають чинності як додаток до колективного договору після його затвердження і підписання на спільному засіданні сторін.

9. Керівництво КЗ ЦНСП Засульської с/р ознайомлює з колективним договором усіх працівників  Закладу. Колективний договір підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

10. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами чи створеною ними робочою комісією.

11. Уповноважені особи, які ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, внесення змін чи доповнень до колективного договору, а також винні в порушенні та невиконанні зобов’язань щодо нього, ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних договорів і здійснення контролю, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Сторона адміністрації зобов’язується:

1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, в межах бюджетних асигнувань.

          2. Розробити для кожного працівника його функціональні обов’язки (посадові інструкції), ознайомити з ними працівників і вимагати їх виконання.

          3. Розробити та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників для підвищення якості праці, раціонального та бережливого використання виробничих ресурсів.

          4. Забезпечувати страхування працівників відповідно до Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

          5. Здійснювати контроль за дотриманням трудової і виробничої дисципліни, підвищувати рівень організаційної роботи, спрямованої на зміцнення дисципліни, формування стабільного трудового колективу.

         6. Вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

Працівники зобов’язуються:

          1. Сумлінно, добросовісно і якісно виконувати  свої трудові обов’язки, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку (додаток 1), своєчасно виконувати доручення керівництва.

         2. Утримувати робоче місце в належному вигляді та справному стані.

         3. Дотримуватись правил та інструкцій з охорони та гігієни праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, при необхідності користуватися необхідними засобами індивідуального захисту.

        4. Здійснювати раціональне використання матеріально-технічних ресурсів, електроенергії, дбайливо ставитися до майна.

        5. На запит адміністрації Центру надавати звіт про виконання обов’язків.

        6. Працівники зобов’язуються надані їм у користування техніку, транспортні засоби та інше майно власника використовувати лише у службових цілях.

 

РОЗДІЛ ІII

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КЗ ЦНСП ЗАСУЛЬСЬКОЇ С/Р

 

Сторона адміністрації зобов’язується:

  1. Організувати підвищення кваліфікації працівників.

  2. За умови зростання кваліфікації працівників, успішного завершення курсів підвищення кваліфікації забезпечувати перспективи кар’єрного росту.

  3. У разі проходження професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва, зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечити працевлаштування працівника за набутою з ініціативи адміністрації новою професією.

  4. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі.

  5. Інформувати трудовий колектив у випадку ліквідації або реорганізації установи з наданням інформації про заплановані адміністрацією заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки запланованих звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, за два місяці до події,  відповідно до п.2 ст.49 КЗпП України.

           Уповноважений трудового колективу зобов’язується:

   Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

Трудовий колектив зобов’язується:

     Сумлінно, своєчасно виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу в межах своєї компетенції.

 

                                                      РОЗДІЛ IV

ОПЛАТА ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

1.  Структура заробітної плати складається з основної і додаткової заробітної плати , та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

2. Заробітна плата працівників КЗ ЦНСП Засульської с/р за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчою за розмір мінімальної зарплати  та виплачується згідно з Положенням про оплату праці (додаток 2).

3. Мінімальна заробітна плата встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Умови оплати праці, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються чинним законодавством України.

5. Джерелом формування фонду оплати праці працівників є місцевий бюджет та інші джерела, визначені для цієї мети законодавством.

6. З метою стимулювання матеріальної зацікавленості працівників застосовувати систему преміювання. Виплата премії працівникам проводиться відповідно до затвердженого Положення про  преміювання працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради» (додаток 3).

7. Заробітна плата виплачується двічі на місяць з проміжком часу, що не перевищує 16 календарних днів (до 15 та до 31 числа кожного поточного місяця).

8. Про нові або зміну діючих умов оплати праці (у разі їх погіршення) адміністрація повідомляє працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження або змін.

9. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою працівника у розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці.

10. В разі необхідності залучення працівників для виконання службових обов’язків у святкові та неробочі дні надавати по бажанню працівника відповідну кількість днів, вільних від роботи або компенсувати іншим встановленим законодавством порядком.

11. У зв’язку з ростом індексу споживчих цін проводити своєчасну індексацію заробітної плати згідно з  чинним законодавством.

Уповноважений трудового колективу зобов’язується:

  • Здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства, своєчасністю виплати заробітної плати.

 

РОЗДІЛ V

 

ВІДПУСТКИ

        

Тривалість щорічної основної відпустки та додаткових щорічних відпусток встановити у відповідності до Закону України «Про відпустки».

1. Черговість надання відпусток визначається адміністрацією за погодженням з уповноваженим трудового колективу згідно з графіком відпусток і доводиться до відома всіх працівників до 5 січня. При складанні графіка ураховуються інтереси установи, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і адміністрацією, яка зобов’язана повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

2. Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»)

3. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

4. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з щорічною відпусткою або окремо від неї.

5. Працівникам можуть надаватись короткотермінові відпустки за сімейними обставинами та з інших причин без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

6. Щорічна відпустка за ініціативою адміністрації, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмової згоди працівника, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному перебігу роботи в установі.

7. Додаткові оплачувані відпустки працівникам КЗ ЦНСП Засульської с/р  надаються згідно з додатком 4 «Додаткові оплачувані відпустки працівників Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради».

8. Надавати працівникам Центру на підставі їх письмової заяви в обов’язковому порядку відпустку без збереження заробітної плати (крім відпусток, передбачених ст. 25 Закону про відпустки) :

 - у зв’язку з  днем народження працівника – 1 день;

- 1 вересня та день закінчення навчального року батькам, які мають дітей шкільного віку – 1 день;

- у зв’язку з одруженням дитини працівника - до 3-х днів;

- при народженні дитини - батькові - 1 день.

       9. Заробітна плата працівників за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніш як за три календарні дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України):

- матеріальна допомога на оздоровлення не більше одного разу на рік при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, але не менше розміру посадового окладу в межах затвердженого фонду оплати праці.

       10. При звільненні працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні основної щорічної та додаткової відпустки (ст. 8 КЗпП України, ст. 24 ЗУ «Про відпустки»)

Уповноважений трудового колективу зобов’язується:

        -     Забезпечити дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку (додаток 1), своєчасного і точного виконання розпоряджень адміністрації, трудових та функціональних обов’язків.

          -   Здійснювати контроль за виконанням цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, затвердженням режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників.

 

РОЗДІЛ VI

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

З метою оздоровлення працівників, зниження захворюваності, скорочення трудових витрат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за хворобою адміністрація зобов’язується:

1. Вживати заходи щодо усунення виробничих ситуацій, що спричиняють загрозу здоров’ю працівників.

2. Вживати заходи щодо безпеки праці на комп’ютерній техніці, знизити до мінімуму інтенсивність випромінювання екранів комп’ютерів.

3. Забезпечити проведення щорічних медичних оглядів працівників.

4. Не допускати залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3-х років до понаднормових робіт, робіт у вихідні дні, і направлення їх у відрядження без їхньої згоди.

5. Проводити заходи з профілактики ВІЛ (СНІДУ) та туберкульозу (додаток 5).

6. Адміністрація може за наявності коштів оплачувати витрати на проведення періодичних  (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

7. Організовувати проведення періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.  

8. Адміністрація має право не допустити працівника до роботи у разі не проходження щорічного медичного огляду.

 

                                                    РОЗДІЛ VII

 УМОВИ ПРАЦІ І ОХОРОНА ПРАЦІ

        

Адміністрація зобов’язується :

1. Створювати на кожному робочому місці умови праці згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці, а також забезпечити дотримання прав кожного працівника на безпечні умови праці.

2. При укладенні трудового договору інформувати працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

3. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників щодо дотримання нормальних умов праці.

4. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду (ст. 17 ЗУ «Про охорону праці»).

         5. Проводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків невиробничого характеру.

          6. Проводити навчання працівників з питань охорони праці.

          7. Безоплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням  спецодягом, спецвзуттям, засобами пересування  та іншими матеріальними активами (додаток № 6).

          Працівники зобов’язуються :

- Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

- Проходити в установленому порядку та в строки попередній та поточні медичні огляди.

- Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

Уповноважений трудового колективу зобов’язується:

- Здійснювати контроль за дотриманням стороною адміністрації законодавства про охорону праці, створенням безпечних і шкідливих умов праці та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

- Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити адміністрації відповідні подання.

- Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

- У разі загрози життю або здоров’ю працівника вимагати від адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї загрози.

-  Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.

 

РОЗДІЛ VIII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ТРУДОВОГО              КОЛЕКТИВУ

 

Сторона адміністрації зобов’язується:

              1. Для забезпечення діяльності уповноваженого трудового колективу, проведення зборів працівників надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням.

              2. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати уповноваженому трудового колективу для виконання повноважень та громадських обов’язків в інтересах трудового колективу.

              3. Розглядати протягом 7 робочих днів вимоги і подання уповноваженого трудового колективу щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

              4. На вимогу уповноваженого трудового колективу, надавати в тижневий строк відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників.

 

                                                    РОЗДІЛ IХ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ І НЕВИКОНАННЯ

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

        1. Відповідно до ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди», особи, які представляють сторони колективного договору і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, несуть відповідальність згідно ст.18 ЗУ «Про колективні договори і угоди».

        2. Для вирішення суперечностей, які виникають при укладенні, зміні колективного договору, створюється узгоджувальна комісія у складі представників обох сторін, її рішення є остаточним, крім випадків, коли суперечка пов’язана з використанням законодавства і дає підстави для передачі її на розгляд судових органів.

 

РОЗДІЛ X

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.  Даний колективний договір вступає в дію з дня підписання його сторонами і діє до укладення сторонами нового колективного договору.

       2. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться за взаємною згодою сторін після попередніх колективних переговорів і не можуть погіршувати умов праці та соціальних гарантій працівників. Пропозиції щодо змін і доповнень повинні бути аргументовані.

      3. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється сторонами, які його укладали.

      4.  Колективний договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

      5. За дорученням сторін і загальних зборів колективу колективний договір підписали:

 

 

Директор КЗ ЦНСП Засульської с/р                                             Л.М. Векленко  

 

Уповноважений трудового колективу                                          О.У.Романенко     « 27 » лютого 2020р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДолученняРозмір
dodatok_1_vnutrishniy_rozporyadok.doc98.5 КБ
dodatok_2_polozhennya_pro_oplatu_praci.doc51.5 КБ
dodatok_3_polozhennya_pro_prem.doc44 КБ
dodatok_4_dodatkovi_oplachuvanividpustki.doc45.5 КБ
dodatok_5_zahodi_profilaktiki.doc34 КБ
dodatok_6_odyag.doc56 КБ
Наверх ↑