Положення про сектор

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

11.05.2018                                           м. Лубни                                             № 175

 

Про затвердження Положення

про юридичний сектор апарату

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби», Закону України «Про державну службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами):

1. Затвердити Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 07.02.2017 № 56 «Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації» .

 

 

 

               Голова

    районної державної

           адміністрації                                                                      Т. КАЧАНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

  районної державної адміністрації

11.05.2018 № 175

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату

районної державної адміністрації

 

1. Це Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (далі - Положення) регулює питання діяльності юридичного сектору апарату районної державної адміністрації (далі - сектор).

2. Сектор є структурним підрозділом апарату Лубенської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Лубенського району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є райдержадміністрація, у складі сектору може утворюватися відповідний підрозділ або такі повноваження можуть надаватися окремій посадовій особі.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голів районної і обласної державних адміністрацій, актами районної ради, прийнятими у межах її компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи сектор керується актами Мін’юсту.

4. Основними завданнями сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

5. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації.

6. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта голові райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається.

7. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковими для

 

2

розгляду головою райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування сектор подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.

8. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні її інтересів в судах;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації;

6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

7) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

9) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

10) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

11) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

3

12) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

13) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

14) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

15) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

16) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

17) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

18) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

19) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

20) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні її діяльності, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

21) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

22) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

23) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

 

 

4

24) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору та підприємств, що належить до сфери її управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

25) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

26) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

27) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

28) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

29) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

31) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

32) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

33) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

34) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

35) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

36) забезпечує захист персональних даних;

37) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

38) здійснює інші передбачені законом повноваження.

9. Покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

10. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;

 

5

 

3) залучати до участі у вивченні окремих питань, підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

11. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з підрозділами облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

12. Райдержадміністрація забезпечує подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

13. Райдержадміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору організовує Мін'юст та його територіальні органи.

15. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 

6

На посаду завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

16. Головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.

 На посаду головного спеціаліста юридичного сектору апарату райдержадміністрації призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

17. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) подає на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників сектору;

4) розподіляє обов’язки між працівниками сектору;

5) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

6) забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

8) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

14) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців

 

7

сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

16) забезпечує дотримання працівниками сектору  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

18.Завідувач сектору апарату райдержадміністрації за порушення законодавства про державну службу та цього Положення несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

19. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог  законодавства та основних завдань і функцій сектору.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                         О.Г. Пірова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка

про погодження проекту

 

        Розпорядження «Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації»

Проект розпорядження розроблено юридичним сектором апарату райдержадміністрації відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби», Закону України «Про державну службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами).

 

Погоджено  без зауважень

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                       С.М. Сіряченко

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                       О.Г. Пірова

         

Начальник загального відділу апарату

районної державної адміністрації                                           О.В. Звержинський

 

Начальник відділу внутрішньої

політики та контролю апарату

районної державної адміністрації                                         Т.О. Бутрим

 

Заінтересовані структурні                       _________________________________

підрозділи (органи, організації),                                         (назва)

які не висловили своїх пропозицій        _________________________________

щодо проекту розпорядження               _________________________________

чи його окремих положень                     _________________________________

 

 

 

Завідувач юридичного

сектору апарату райдержадміністрації,

уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                    Т.О. Рак

         

 _______________ 2018 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження «Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження: проект розпорядження розроблено відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби», Закону України «Про державну службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами).

2. Мета і завдання прийняття розпорядження: розпорядження належить прийняти з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту розпорядження: розпорядження приймається відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби», Закону України «Про державну службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами).

У зв’язку з затвердженням цього розпорядження втрачає чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 07.02.2017 № 56 «Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: проект розпорядження розроблено юридичним сектором апарату райдержадміністрації відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби», Закону України «Про державну службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами).

5.  Фінансово-економічне обґрунтування: не потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження: буде приведене у відповідність до вимог чинного законодавства України.

 

Завідувач юридичного

сектору апарату райдержадміністрації,                                            

уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                    Т.О. Рак

         

 

_________________ 2018 року

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑