Положення про відділ

Версія для друкуВерсія для друку

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                         

                                                                                   Розпорядження голови

                                                                                   Лубенської районної

                                                                                   державної адміністрації

                                                                                   27.09.2016 № 371

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ внутрішньої політики та контролю

апарату районної державної адміністрації

 

1.  Відділ внутрішньої політики та контролю апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства та забезпечує виконання покладених на нього завдань, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації.

2. Відділ безпосередньо підпорядковується особисто голові райдержадміністрації, який координує і контролює його діяльність.

3.    У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президентами України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

4.   Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних річних і місячних планів, що затверджуються головою райдержадміністрації.

     5.     Основними завданнями відділу є:

              забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної  

              діяльності та комунікацій з громадськістю у районі;

              аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;

              сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними                                  організаціями,  засобами  масової інформації;

              здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору на території    району;

              здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами                          центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень   райдержадміністрації та органами                          місцевого самоврядування в частині

          здійснення ними делегованих  повноважень органів виконавчої влади актів та доручень президента України, Кабінету             Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень  і доручень голови             райдержадміністрації (далі-документи) та за станом

 

  роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

                 підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

                інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та здійснює контроль за їх реалізацією;

  забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

  аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

 готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в районі.

 забезпечує моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в регіоні;

 готує пропозиції щодо здійснення райдержадміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства та їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики;

забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства;

забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації публічних громадських обговорень та консультацій з громадськістю;

забезпечує вивчення та узагальнення громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, передбачає можливі наслідки прийнятих соціальних і політичних рішень;

надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови райдержадміністрації та органів виконавчої влади, а також сприяє їх поширенню;

сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

проводить в установленому чинними законодавством порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення питань формування державної політики у сфері інформації;

проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації;

забезпечує оприлюднення інформації про суспільно-економічний та культурний розвиток району, діяльність органів виконавчої влади  у місцевих засобах масової інформації;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування та місцевими засобами масової інформації, організовує проведення прес-конференцій, тематичних зустрічей із журналістами, поширює інформаційні матеріали тощо;

забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва райдержадміністрації в засіданнях, «круглих столах», «гарячих лініях», готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали;

надає місцевим засобам масової інформації методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Лубенської райдержадміністрації та оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний та культурний розвиток району;

веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на визначену особу;

перевіряє виконання документів структурними підрозділами  райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів  місцевих рад;

забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування – попередження про закінчення строків виконання документів;

готує  інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступника, відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання;

вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;   

організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

7. Відділ має право:

одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації,  територіальних органів центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання  покладених  на нього завдань;

проводити в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою); 

залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для проведення перевірок стану організації діловодства та подавати відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

брати участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами Інтернет, спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів з питань виконавської дисципліни.

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату райдержадміністрації та відділами, управліннями і іншими службами райдержадміністрації.

9. Відділ очолює керівник, який призначається  на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

10.  Керівник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій. Забезпечує виконання планів роботи районної державної адміністрації з питань, що стосуються відділу, та планів роботи відділу. Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу;

визначає права та обов’язки працівників відділу;

вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення і притягання до відповідальності працівників відділу;

забезпечує підвищення кваліфікації спеціалістів відділу, в межах своєї компетенції дає їм обов’язкові до виконання доручення, вимагає дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

аналізує стан організації контролю, вживає необхідних заходів по недопущенню зриву строків виконання документів, що знаходяться на контролі у відділі. У разі виявлення грубих порушень в організації контролю і незадовільного стану виконавської дисципліни, вносить пропозиції про притягнення посадових осіб до відповідальності;

координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами апарату, бере участь у заходах, які проводяться райдержадміністрацією;

представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, пов’язаних  з його діяльністю;

виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом райдержадміністрації. 

 

 

    Керівник апарату

    райдержадміністрації                                                           О.Г.Пірова

 

 

 

 

Наверх ↑