Зразки документів

Версія для друкуВерсія для друку

Додаток 1

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з  підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації

 

          Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 25 травня 2021 року, візьме уповноважений представник ________________________________________

                                                                    (повна назва інституту громадянського суспільства)

________________________________________________________________

                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації)

          Зважаючи, на те, що ________________________________________ 

                                                              (назва інституту громадянського суспільства)

має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при облдержадміністрації, просимо включити

________________________________________________________________

(П.І.Б. уповноваженого представника ІГС)

до списку кандидатів на членство.

____________________________________________________________

(повна назва ІГС (організації, спілки, тощо)

як володілець  бази  персональних даних його членів має згоду делегованого представника на обробку його персональних даних.

 

          До заяви додаються:

1. Рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

2. Біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

3. Копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних.

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

6. Відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

7. Електронна версія документів, зазначених у п. 1-6 заяви (на оптичному  CD-диску).

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС                                Підпис                                           

 

                                                                                          М.П.

 

 

 

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління

(ради, зборів тощо) інституту громадянського суспільства

 

Витяг із протоколу

засідання ___________________     ______________________

   (назва керівного органу організації )                      (повна назва організації)

«____»  ________ 2019 року                                  №___

 

 

Присутні:  _________________________________________________ .

Порядок денний: Про участь представника організації в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації

_____________________________________________________________ .

                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації))

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

 

Відповідальна особа: ___________________

Термін: до 25 квітня 2021 року.

Головуючий  ________________

Секретар       ________________

 

 

 

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з формування нового  складу

Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації

 

Пупкін Василь Іванович

Працює: Голова правління Полтавської  обласної громадської

                організації ___________________________ (повна назва)

Громадянство: громадянин України

Число, місяць і рік народження: ________________

Місце народження ____________________________________________

Освіта ___________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання    __________________________

Володіння мовами ______________________________________

Нагороди, почесні звання __________________________

Досвід роботи у виборних органах _____________________________

 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

 

 

Д о д а т к о в а      і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС:

Контактна інформація:  __________________________________________

                           місце проживання, контактні телефони, електронна адреса

 

 

 

Зразок інформації про результати діяльності

інституту громадянського суспільства

протягом останніх двох років

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності  _______________________________________

(назва ІГС)

протягом 2017 – 2018 років

1. Повна назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                   Підпис                           ПІБ

                                                                                        М.П.

 

Наверх ↑