СКП«Сяйво»

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                                                   

Погоджено:  

сільський голова

___________Бондаренко С.І.

                                                                                               від    «__»   січня 2020р.

 

Схвалено:    

Загальними зборами                          трудового колективу 

 протокол  №1                          

від    «__»   січня 2020р.

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА УПОВНОВАЖЕНИМ

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ       СКП«Сяйво»

на 2020-2024роки

 

 

 

 

 

(нова редакція)

с.Засулля                                                         

-1-

-2-                                                                                     

        Колективний договір (у новій редакції) між адміністрацією та уповноваженим  трудового колективу  СКП «Сяйво» прийнятий на загальних зборах трудового колективу Сільського комунального підприємства «Сяйво» «08» січня 2020р., протокол№1.

З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і роботодавця  СКП «Сяйво» (далі – Адміністрація), в особі директора Томчука Анатолія Миколайовича, з однієї сторони, і трудовий колектив СКП «Сяйво» в особі вибраного і уповноваженого представника ради трудового колективу СКП «Сяйво» Катрича Івана Михайловича, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали колективний договір про наступні взаємні зобов’язання:

  1. Загальні положення

1.1. Колективний договір укладено з законами України «Про колективні договори і угоди», «Кодексу закону про працю України»,  згідно з   Галузевою   угодою між Міністерством регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово- комунальної галузі  «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Профспілки працівників житлово-комунального господарста, місцевої помисловості, побутового обслуговування  населення, і визначає взаємні виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією та працівниками підприємства на основі взаємного узгодження  інтересів сторін.

1.2. Умови колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його уклали та у разі будь-яких спорів і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують порівняно з чинним законодавством України становище працівників, інакше вони визнаються недійсними.

1.3. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства та обов’язкові як для роботодавця, так і для кожного члена трудового колективу.

1.4. Жодна зі Сторін, що уклали колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.5. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури та найменування підприємства, а в разі його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін.  

1.6. Положення колективного договору діють до укладання нового договору.

 

                                                                       -3-

   2. Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості

2.1.   Трудовий договір (контракт), що укладається підприємством із працівниками, не може суперечити колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) були якимось чином погіршені. У разі виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2. Адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим  договором (контрактом). Підприємство зобов’язане передбачити в контракті або розробити та затвердити для кожного працівника його функціональні обов’язки, ознайомити його з ними та вимагати лише їх виконання. У функціональних обов’язках чи в контракті може бути передбачено виконання одним із працівників обов’язків іншого лише в разі тимчасової відсутності останнього у зв’язку з хворобою, відпусткою або з інших поважних причин, причому такі обов’язки можуть покладатися на іншого працівника тільки за додаткову плату та з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з урахуванням належної професійної підготовки та зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

2.3. Кожен працівник зобов’язаний добросовісно та якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно та сумлінно, додержувати дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження Адміністрації, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна підприємства, на прохання Адміністрації негайно подавати звіти про виконання своїх конкретних обов’язків.

2.4. Працівників може бути звільнено з підприємства у разі змін в організації виробництва, при скороченні чисельності або штату. У цих випадках Адміністрація персонально попереджує їх про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці. При цьому підприємство надає працівнику іншу роботу за спеціальністю, а в разі неможливості цього або відмови працівника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника на зазначеній у цьому пункті підставі йому виплачується заробітна плата за весь період подальшого працевлаштування, але не більше, ніж за один місяць із дня звільнення.

2.5. Звільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних та додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

   3. Нормування та оплата праці

3.1. Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць за місцем роботи    7 і 22 числа кожного місяця, а якщо день заробітної плати збігається з вихідним днем, – напередодні цього дня, згідно ст115 КЗпПУ. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менше ніж за 3 дні до початку відпустки.

                                                                      -4-

3.2.Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

3.3. В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

3.4. Оплату робочого часу за вимушені простої (із розрахунку місячної норми робочого часу) не з вини працівника здійснювати відповідно до чинного законодавства, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою.

3.5. При укладанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, згідно з якими можуть проводитися утримання із заробітної плати.

3.5.1. забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та реалізації положень ратифікованої Україною   Конвенції МОП №100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

3.5.2. На період подолання фінансових труднощів підприємством і відповідно до Закону про оплату праці ст. № 14,   трудовий коллектив дає згоду адміністрації на термін, що не перевищує 6 місяців з дня ухвалення цього рішення, здійснювати оплату праці нижче норм, встановлених Генеральною угодою, але не нижче мінімальної з/плати, встановленої законом.

3.6. Положення про систему оплати праці, що діє на підприємстві, наведено в додатку № 1 до цього договору.                                                                        3.6.1.Установити заробітну плату відповідно до штатного розкладу підприємства

3.7. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також надурочний час, оплачуються в подвійному розмірі.

3.8. Один раз на календарний рік за рахунок коштів підприємства працівникам надається матеріальна допомога на оздоровлення в межах прожиткового мінімуму, встановленого законом на працездатну особу.

3.9. Положення про преміювання працівників, що діє на підприємстві, наведено в додатку № 2 до цього договору.

3.10. Перелік і розміри доплат та надбавок до посадових окладів працівників,

що діє на підприємстві, наведено в додатку № 3 до цього договору.

                                                                       -5-

   4. Установлення гарантій, компенсацій і пільг

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Підприємством установлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги: компенсація за використання особистого автотранспорту, компенсація в підвищених, порівняно із законодавчо-встановленими, розмірах за службові відрядження, гарантії забезпечення засобами індивідуального захисту працівників служб охорони та безпеки.  

  5.  Режим праці   та відпочинку. Правила внутрішнього розпорядку.

5.1. На підприємстві встановлено 40-годинний робочий тижден, як це встановлено ст..50 КЗпП України.

5.1.1. Для працівників  підприємства   встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — субота, неділя.

Тривалість робочого дня з понеділка по п’ятницю — 8 годин.

 Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.

Тривалість перерви для харчування і відпочинку — 1 година. Час початку і закінчення робочого дня та час початку і закінчення перерви для харчування і відпочинку визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

5.1.2. Режим роботи операторів каналізаційно-насосних станцій  за графіком змінності, який доводиться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення його у дію.Працівники працюють по змінах рівномірно.

5.1.3. Для окремих працівників  за згодою сторін може встановлюватись скорочений робочий день чи неповний робочий тиждень з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

5.2. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше 24 календарних днів. Працівникам, які працюють з ненормованим робочим днем, надається додаткова щорічна  оплачувана відпустка 6 календарних днів (додаток№ 5).

5.3. Щорічна відпустка у перший рік роботи працівника надається після 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, а за другий та наступні – згідно з графіком відпусток.      

5.4. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацією до  5 січня поточного року, який для цього не пізніше 1 січня подається їй трудовим

                                                            -6-

колективом. При визначенні черговості відпусток ураховуються сімейні та інші особисті обставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, які мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначений ст. 10 Закону України «Про відпустки».

5.10. Через сімейні обставини та з інших поважних причин працівникам за їх заявами може бути надано короткочасні відпустки без збереження заробітної плати на строк, застережений угодою між працівником та Адміністрацією, тривалістю не більше 15 календарних днів.

5.11. Усі працівники зобов’язуються без дозволу Адміністрації не знаходитися в приміщеннях підприємства в неробочий час із причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

5.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, наведено в додатку № 4 до цього договору.

    6.Прийняття та звільнення працівників

6.1. Форми та умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, не передбачені законодавством, підлягають погодженню з уповноваженим представником Профорганізації.

6.2. Кожен новоприйнятий працівник зобов’язаний ознайомитися з умовами колективного договору під особистий підпис.

6.3. Контрактна форма укладання трудового договору встановлюється для:

– директора (керівника) підприємства (п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України);

– інших працівників, якщо можливість прийняття їх на роботу на контрактній основі передбачено законами України.

    7.Умови та охорона праці

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком роботодавця (уповноваженого ним органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутовим нормативним актам з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, під час якої створюється ситуація, небезпечна для їх життя та здоров’я, якщо такі умови прямо

                                                              -7-

не передбачено трудовими договорами (контрактами), а також для життя та здоров’я інших людей і навколишнього середовища.

7.3. Працівники зобов’язані знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила роботи з машинами, механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, проходити обов’язкові медичні огляди (може бути передбачено й інші обов’язки працівників).

7.4. Роботодавець (уповноважений ним орган) зобов’язаний відшкодовувати працівникам фізичну шкоду, завдану пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, а також моральну шкоду, завдану внаслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених статтею 173 КЗпП України, статтями 7, 9 Закону України «Про охорону праці», Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України.

7.5. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку та інше майно роботодавця тільки в службових цілях. .  

7.6.Здійснювати  заходи щодо профілактики від СНІДу та туберкульозу серед працівників підприємства, (додаток 6).

  8.  Соціальні пільги та гарантії

8.1. Адміністрація гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки до державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення будь-яких відрахувань із заробітної плати або інших необґрунтованих санкцій.

8.2. Забезпечувати рівні права та можливості жінок  і чоловіків товариства відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».                                                                                         Поставити обов’язки уповноваженого з гендерних питань на одного з працівників підприємства на громадськиї засадах.                                                                                             Здійснювати комплектування кадрів та просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особи тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.

 

                                                             -8-

 8.3.Надавати працівникам матеріальну та благодійну допомогу за сімейними обставинами ( народження дитини, одруженя, поховання членів сім’ї, на пидбання ліків при важких захворюваннях та ін..).

   9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

9.1. Адміністрація гарантує свободу організації та діяльності ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів  тудового колективу .

    10.Відповідальність Сторін, вирішення спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб.

   11. Заключні положення

11.1. Строк дії цього договору – до «     » січня 2024 р.

11.2. Зміни та доповнення до цього договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін.                                              

11.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами або уповноваженими ними представниками в порядку, застереженому Сторонами в окремій письмовій (або усній) угоді.

11.4. Сторони, що підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше  15 січня, звітують про його виконання.

11.5. Протокол загальних зборів трудового колективу підприємства про затвердження колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку (у новій редакції), наведено в додатку № 7 до цього договору.

 

 

                                                                  -9-

Додатки:

 1.Порядок про оплату праці.
 2.Положення про преміювання.                                                                                        3.Перелік доплат та надбавок до посадових окладів.
 4.Правила внутрішнього трудового розпорядку.                                                                         5.Перелік професій та посад з ненормованим робочим днем                                                                              6.Заходи по профілактиці ВІЛ/СНІДу та туберкульозу СКП «Сяйво»                          7.Штатний розпис керівників, фахівців та технічних службовців по СКП «Сяйво»  8.Штатний розпис робітників по СКП «Сяйво»                                                                  9.Протокол загальних зборів трудового колективу.                                                                10.Копія ВИПИСКИ зЄдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 

Директор СКП «Сяйво»                                       А.М.Томчук

                                                                                  «____»січня 2020р.     м.п.

Уповноважений представник

 трудового колективу                                             І.М.Катрич   

Наверх ↑